Profily zaměstnanců

Mgr. Radka Dydňanská, Ph.D.

výkonná ředitelka
krizový intervent, psychoterapeut

Vystudovala bakalářský obor sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové a navazující magisterský obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Na toto studium dále navázala doktorským programem v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.

Má zkušenosti s prací s dětmi vyrůstajícími v dětských domovech v oblasti vzdělávání, přípravy a realizace prázdninových pobytů. Docházela jako dobrovolník do Jedličkova ústavu v Praze a Azylového domu pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Pracovala jako projektový manažer v  neziskových organizacích, kde projekty psala, spravovala a zároveň vedla projektové týmy.

Absolvovala kurz krizové intervence, kurz práce s dítětem v krizi, kurz vina a odpuštění aj. Je frekventantkou psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku v gestalt modalitě.

e-mail: radka.dydnanska@modredvere.cz; vykonny.reditel@modredvere.cz
tel.: +420 727 864 932 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


PhDr. Kateřina Siveková

ředitelka-statutární zástupce
krizový intervent, psychoterapeut,
odborný garant v oblasti psychoterapie a krizové pomoci

Na studiích se věnovala dramaterapii, psychologii, etopedii a psychopedii. Absolvovala dva pětileté výcviky, jeden psychodynamicky orientovaný, druhý zaměřený na terapii v rodině, s párem a se skupinou. Má téměř dvacet pět let zkušeností s psychoterapií jak individuální, párovou, rodinnou či skupinovou, tak s krizovou intervencí v oblastech zdravotní, sociální, meziresortní. Založila a řídila několik organizací, jejichž cílem byla péče o handicapované či znevýhodněné lidi nebo lidi v sociální izolaci a také služby poskytující terénní formu krizové pomoci. Je spoluzakladatelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. v roce 2011 a do konce roku 2018 jeho generální ředitelkou. Působí také jako lektorka výcviků a kursů v krizové pomoci nebo psychoterapii. V současné době je v supervizním výcviku a kursu biosytnézy pro děti.

V Modrých dveřích je na pozici psychoterapeutky pro děti i dospělé, pracuje jako rodinný a párový terapeut, dále pak jako mentor a odborný garant  pro začínající psychoterapeuty v oblasti individuální, párové a rodinné terapie a v oblasti krizové pomoci .

e-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz 
tel: +420 725 830 830 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Stehlíková

ředitelka MD Říčany
sociální pracovník, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má pětiletý výcvik v daseinsanaliticky zaměřeném výcviku. Pracovala jako sociální pracovník v Tréninkové resocializační kavárně pro lidi s duševním onemocněním a poté jako sociální pracovník a psychoterapeut v Psychiatrické nemocnici Bohnice pro lidi s duševním nebo mentálním postižením, se závislostí nebo poruchou osobnosti.

Během studia i zaměstnání absolvovala mnoho kurzů v oblasti psychiatrické rehabilitace, v oblasti zaměstnávání osob s duševním onemocněním, krizové intervence či práci s traumatem.

V roce 2018 ukončila jednoletý výcvik v sandtray terapii.

V Modrých dveřích pracuje jako ředitelka říčanského centra, sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut.

e-mail: petra.stehlikova@modredvere.cz
tel: +420 727 864 773 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)Mgr. Saša WalnerováMgr. Saša Walnerová

ředitelka centra Modré dveře Praha
psycholog, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. V posledních letech se věnovala oblasti závislostí. Dva roky pracovala jako terénní pracovník a kouč na tréninkovém místě pro aktivní uživatele návykových látek, dříve působila jako koterapeut v Terapeutické komunitě. Předtím se také věnovala lidem se znevýhodněním, či dětem s poruchami autistického spektra.

Absolvovala kurzy krizové intervence (Základní krizová intervence, Pokračovací krizová intervence tváří v tvář), Výcvik v Motivačních rozhovorech a dále kurzy Psychoterapie dětí a dospívajících, Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Základy adiktologie, Arteterapie, či Sen v Jungovské terapii aj.  Je frekventantkou dvouletého výcviku ve výkladu snů v daseinsanalýze a dvouletého kurzu Lege artis postupů ve skupinové a komunitní psychoterapii. 

 V Modrých dveřích pracuje jako ředitelka centra Modré dveře Praha, je psycholog a krizový intervent. 

e-mail: sasa.walnerova@modredvere.cz
tel: +420 722 065 202 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


PhDr. Helena Schejbalová

PhDr. Helena Schejbalová

ředitelka centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy
dětský klinický psycholog, psychoterapeut, školitel psychologů v předatestační přípravě, odborný garant

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2005 úspěšně složila atestaci v oboru klinická psychologie, v roce 2015 získala funkční specializaci v psychoterapii, v roce 2019 pak získala atestaci v oboru dětská klinická psychologie. Absolvovala plně dokončený psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v krizové intervenci. Profesně se před nástupem do Modrých dveří věnovala zejména vývojové diagnostice a poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice klientů s tělesným handicapem.

V Modrých dveřích pracuje jako klinická psycholožka zejména pro děti, omezeně pak pro dospělé. Nabízí psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii. 

Je ředitelkou centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy, odborným garantem a školitelem v oboru klinická psychologie.

e-mail: helena.schejbalova@modredvere.cz, klinicky.psycholog@modredvere.cz
tel:  +420 702 090 603  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Petra Domkařová

Mgr. Petra Domkařová

klinický psycholog, psychoterapeut

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapie zaměřená na člověka. Má praxi z práce v pobytových zařízeních pro seniory (LDN, domov pro seniory). V Modrých dveřích pracovala jako psycholog pro skupinu osob s mentálním postižením, lektor tréninku kognitivních funkcí pro lidi s duševním onemocněním, krizový intervent a psychoterapeut pro veřejnost. V průběhu roku 2013 nastoupila do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a přešla do klinické ambulance. Zde se věnuje diagnostice a psychoterapii dětí a dospělých. Specializační zkoušku z klinické psychologie složila v roce 2018.

V rámci služeb pro veřejnost nabízí individuální psychoterapii, psychologické poradenství, krizovou intervenci pro děti, dospělé, seniory.

e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz
tel.: +420 702 090 602  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Lukáš Legner

Mgr. Lukáš Legner

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudoval psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval výcvik v poskytování krizové intervence. Krizové intervenci se věnoval i ve své diplomové práci na téma sebevražd. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v KBT (kognitivně-behaviorální terapie). Je frekventantem specializačního vzdělávání v klinické psychologii. 

Dříve pracoval jako školní psycholog na ZŠ sv. Voršily v Praze, jako psycholog v dětském domově Lety a vedl křesťanské tábory pro děti. V současné praxi se více zaměřuje na obtíže dospělých.

V Modrých dveřích nabízí psychodiagnostiku, psychologické poradenství, rodinnou psychoterapii a individuální krátkodobou psychoterapii zaměřenou na problém. Dříve v modrých dveřích poskytoval také krizovou intervenci a trénink kognitivních funkcí.

e-mail: lukas.legner@modredvere.cz
tel: +420 702 132 063  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)

Mgr. Gabriela JavornickáMgr. Gabriela Javornická

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Zajímá se o psychosomatickou problematiku. Na toto téma realizovala i výzkum v rámci své diplomové práce „Motivace psychosomatických klientů k psychoterapii“. Absolvovala kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. U CoEdu dosáhla certifikátu „Profesionální kouč“. Absolvovala akreditované kurzy Rorschachovy metody, Tematicko-apercepčního testu a Kompletní krizové intervence.

Dříve pracovala v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy na odděleních léčby závislostí, ochranného léčení a na příjmu. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, individuální a skupinovou psychoterapií dospělých se závislostmi, poruchami osobnosti, psychotickými, neurotickými a psychosomatickými onemocněními.

V Modrých dveřích nabízí psychoterapii, psychodiagnostiku a krizovou intervenci.

e-mail: gabriela.javornicka@modredvere.cz
tel: +420 725 434 791 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. Jakub Chudomel

Bc. Jakub Chudomel

psychoterapeut

Vystudoval obor sociální práce v prostředí etnických minorit a etopedii/vychovatelství na UJAK. Absolvoval řadu kurzů a výcviků (např. narativní systemická psychoterapie, práce s traumatizovaným klientem, komunitní plánování rozvoje služeb, Akademie sociálního podnikání), je absolventem výcviku SUR, komunita KUŠ. Dosud pracuje jako terapeut v Terapeutické komunitě Němčice se závislými na OPL, v minulosti v Novém Prostoru, v Romodromu či v následné péči o uživatele návykových látek.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut.

e-mail: jakub.chudomel@modredvere.cz
tel: +420 721 967 425 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

psychoterapeut

Vystudovala obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a obor Rehabilitační a psychosociální péče zaměřená na děti, dospělé a staré osoby. Je frekventantkou Psychoterapeutického výcviku PCA – poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta na Českém institutu PCA v Brně.

Má pracovní zkušenosti s prací s uživateli návykových látek a také s primární prevencí v této oblasti, s lidmi po poranění mozku a jejich rodinami, lidmi s mentálním a kombinovaným postižením v sociálně terapeutické dílně. Současně pracuje s dětmi a jejich rodiči v „lesní školce“ ve spolku Cestička.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeutka.

e-mail: zdenka.vitamvasova@modredvere.cz
tel: +420 702 217 867 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Kateřina Radovnická

Mgr. Kateřina Radovnická

psycholog, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala kurz krizové intervence tváří v tvář, po telefonu, chatu i kurz internetového poradenství. Šest let poskytovala krizovou intervenci na Lince bezpečí.

Je frekventkou výcviku integrace v psychoterapii. Pracovala jako sociální terapeutka v organizaci Kaleidoskop.

V Modrých dveřích nabízí individuální a skupinové poradenství, krizovou intervenci, nácvik relaxace, trénink kognitivních funkcí.

e-mail: katerina.radovnicka@modredvere.cz
tel: +420 702 132 064 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Hedvika HruškováMgr. Hedvika Hrušková

psycholog, psychoterapeut

Vystudovala speciální pedagogiku a psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Má zkušenosti v podpoře lidí s mentálním postižením, v rámci pozice školní psycholožky pracuje terapeuticky a poradensky s dětmi a rodiči.

Absolvovala množství kurzů zaměřených na práci s dětmi (děti s ADHD, práce s dětskou kresbou, rodinné poradenství, kazuistické semináře atd.). Využívá metodu Sandplaying.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog a psychoterapeut.

e-mail: hedvika.hruskova@modredvere.cz 
tel: +420 725 434 812 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Hana MikulováMgr. Hana Mikulová

psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, výcvik v kompletní krizové intervenci a kurz všeobecné primární prevence. Pracovala s klienty se schizofrenií na chráněném bydlení, dále pak ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová jako koterapeut v denním stacionáři a jako lektorka primární prevence. Má zkušenosti s vedením relaxací, mindfulness a cvičení na uvolnění stresu (bioenergetická cvičení).

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

e-mail: hana.mikulova@modredvere.cz

tel: +420 725 885 885 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní a dále Filosofickou Fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce.

Pracovní zkušenosti má s rizikovou mládeží z organizace LATA, z. ú., se seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. a s organizací dobrovolnických programů. Je vyškoleným koordinátorem rodinných konferencí.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz

tel.: +420 722 065 156 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Michala Brýlová, DiS.

Michaela Brýlová, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně-právní Jasmínová (dříve Jahodová) v Praze.

Má dlouhodobé zkušenosti s podporou lidí s mentálním a kombinovaným postižením a to zejména v oblasti sociální rehabilitace a osobní asistence. Její práce vychází z přístupu orientovaného na člověka s přihlédnutím na prostředí ve kterém žije. Dále má zkušenosti s podporou seniorů a lidí s tělesným postižením.

Svůj zájem směřuje dále problematiku rodin s dětmi a to zejména v oblasti náhradní rodinné péče a rodin adoptivních.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

email: michaela.brylova@modredvere.cz

tel.: +420 606 600 275 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Tomáš Masopust

Mgr. Tomáš Masopust

psychoterapeut v projektu MAS Říčansko

Vystudoval obor Andragogika – vzdělávání dospělých na Univerzitě JAK v Praze. Absolvoval Psychoterapeutický výcvik zaměřený na hlubinnou terapii v systému SUR, mediační výcvik a v současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě.

Od roku 2005 pracoval v sociálních službách, deset let řídil organizaci podporující lidi s mentálním postižením, založil a rozjel úspěšný sociální podnik nabízející pracovní uplatnění lidem s handicapem v potravinářské dílně.

Je spoluzakladatelem organizace TUDYTAM zabývající se poskytováním komplexní podpory neziskovým organizacím. Jako lektor a konzultant se zde věnuje především podpoře managementu a tématům týkajících se osobního rozvoje.

Vede podpůrné skupiny pro lidi se schizofrenií a psychotickými obtížemi.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut v projektu MAS Říčansko.

email: tomas.masopust@modredvere.czLudmila Hanušová

Ludmila Hanušová

psychoterapeut v projektu MAS Říčansko

Vystudovala postupně střední pedagogickou školu, rozšiřující studium speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na UK v Praze a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Vzdělání dále rozvíjela absolvováním několika psychoterapeutických výcviků. První byl  psychodynamicky orientovaný pětiletý výcvik SUR, následoval výcvik v arteterapii a také v narativní terapii. Absolvovala mnoho kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit v psychoterapeutické a speciálně výchovné oblasti.

Během své praxe nasbírala zkušenosti s prací s dětským, dospívajícím i dospělým klientem, s jednotlivci, páry rodinami i skupinou. Velké zkušenosti má v oblasti náhradní rodinné péče, stála u zrodu institutu pěstounství na přechodnou dobu. Hlavními terapeutickými tématy jsou pro ni mimo práce s traumatem, zvládání krizových situací, řešení konfliktů, vývojové úkoly, výchovné styly apod. Působí také jako lektorka a je autorkou několika publikací s tématikou komunikace a terapeutické práce v NRP.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut v projektu MAS Říčansko.

email: ludmila.hanusova@modredvere.cz

tel: +420 725 833 833 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


PhDr. Tereza ZahradníkováPhDr. Tereza Zahradníková

psycholog, krizový intervent

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci a kurz Psycholog ve zdravotnictví. V posledních letech se věnovala výzkumu poruch spánku na Oddělení spánkové medicíny v Národním ústavu duševního zdraví. Má zkušenosti z řady stáží na psychoterapeuticky a psychodiagnosticky zaměřených pracovištích (DS Horní Palata, Terapeutická komunita Karlov, ESET Psychosomatická a psychoterapeutická klinika). Aktuálně se věnuje také klinicko-psychologické diagnostice dětí. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě.

V Modrých dveřích nabízí krizovou intervenci a psychologické poradenství.

e-mail: tereza.zahradnikova@modredvere.cz

tel: +420 727 864 785 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Karolína Honsová

psycholog, krizový intervent

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci a kurz Psycholog ve zdravotnictví. Pracovala dva roky jako krizová interventka na Lince Bezpečí. Pracovní zkušenosti také získávala absolvováním odborných kurzů a stáží (např. v Nemocnici na Homolce na oddělení klinické psychologie, v NUDZ na oddělení kognitivních poruch, v Terapeutické komunitě Karlov a nízkoprahovém středisku Drop In). Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku mezinárodního institutu KBT Odyssea.

V Modrých dveřích nabízí krizovou intervenci a psychologické poradenství.

e-mail: karolina.honsova@modredvere.cz

tel: +420 722 502 408 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


RNDr. Ivan Pavlíček

psychoterapeut

Vystudoval genetiku a molekulární biologii na Univerzitě Karlově, kde následně pracoval jako vědecký pracovník. Po roce 1991 založil firmu NEXT a věnoval se podnikání. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik, psychodynamicky orientovaný. Řadu let je účastníkem workshopů Pesso Boyden psychomotorické terapie. V současné době je ve výcviku biosyntézy

V Modrých dveřích pracuje jako rodinný/párový psychoterapeut. 

e-mail: ivan.pavlicek@modredvere.cz

tel: +420 727 864 956 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Tereza Anderssonová

psychiatrická sestra, krizový intervent, psychoterapeut, pracovník v sociálních službách

 

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, 3 letou Specializaci v ošetřovatelské péči v oboru psychiatrie (NCO NZO, Brno)  Absolvovala výcvik v  krizové intervenci tváří v tvář. Od roku 2004 pracovala jako psychiatrická sestra na adiktologii. Je frekventantem psychodynamicky zaměřeného psychoterapeutického  výcviku. V roce 2018 ukončila jednoletý výcvik v sandtray terapii.

 V Modrých dveřích pracuje jako psychiatrická sestra, krizový intervent, psychoterapeut a pracovník v sociálních službách.

e-mail: tereza.anderssonova@modredvere.cz
tel: +420 606 603 045 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Klára Houlíková

Mgr. Klára Houlíková

sociálně terapeutický pracovník a krizový intervent

Vystudovala psychologii na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala kompletní výcvik v krizové intervenci. Pracovní zkušenosti sbírala v rámci studia na stážích v oblasti zdravotnictví (Všeobecná fakultní nemocnice - DS Horní Palata, Stacionář pro poruchy příjmu potravy, PN Bohnice, DPS Ondřejov, dětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice) a v oblasti poradenství v pedagogicko-psychologických poradnách a u školního psychologa.

V Modrých dveřích pracuje jako sociálně terapeutický pracovník a krizový intervent.

e-mail: klara.houlikova@modredvere.cz
tel: +420  606 603 405 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. et Bc. Daniela Chmelová

sociálně terapeutický pracovník a krizový intervent

Vystudovala obor Psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a obor Humanistika na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvovala kompletní výcvik v krizové intervenci, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě. Po skončení studií na VŠ sbírala několik let pracovní i lidské zkušenosti ve Francii. Jazykové znalosti poté zúročila v komerční sféře, přesto vždy tíhla k neziskovému sektoru a přímé práci s lidmi. V profesním životě se mimo jiné zabývala dětmi a mladistvými ohroženými sociálním vyloučením (Vedoucí mládeže a jazykový asistent v zahraničním nestátním zařízení, kontaktní pracovnice v NZDM).

V Modrých dveřích nabízí krizovou intervenci, individuální poradenství a vede skupinové aktivity.

e-mail: daniela.chmelova@modredvere.cz
tel: +420 727 976 513 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Alžběta Krejčová

psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt institutu Dialog. Pracovala jako psycholog v Domově pro seniory. Pracuje jako krizový intervent a psycholog na krizové lince zaměřené na seniory a pečující. Spolupodílela se jako psycholog na vývoji deskové hry.

 V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

e-mail: alzbeta.krejcova@modredvere.cz
tel: +420 722 065 226  (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Roman Arpáš

psychoterapeut

Vystudoval speciální pedagogiku odbor psychopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jako učitel má zkušenosti v podpoře lidí s mentálním postižením. Absolvoval řadu kurzů a výcviků (např. Učení zážitkem, Sexuální výchova pro mentálně postižené, Arteterapie, Logoterapie. Brief koučing a.p. ) Několik let pracoval jako interní lektor soft skills a kouč ve společnosti T-Mobile. V současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut.

e-mail: roman.arpas@modredvere.cz
tel: +420 606 603 115 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Petra Vitáková

metodička

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
V sociálních službách pracovala od roku 1998 jako pracovní asistentka a konzultantka, vedoucí podporovaného zaměstnávání a ředitelka centra denních služeb. V roce 2003 se podílela na založení společnosti Fosa, o. p. s., poskytující sociální služby v Praze, kterou do roku 2019 řídila a nadále v ní pracuje jako metodička.

Od roku 2002 působí jako inspektorka, metodička, lektorka, konzultantka, členka řady pracovních skupin, hodnotitelka projektů financovaných Magistrátem hl. m. Prahy a ESF a supervizorka pro pracovníky sociálních služeb. Je editorkou a spoluautorkou metodiky podporovaného zaměstnávání v České republice.

Absolvovala řadu kurzů zaměřených na sociální práci, kvalitu sociálních sužeb, hodnocení projektů aj. V roce 2019 zahájila výcvik v gestalt terapii.

V Modrých dveřích zajišťuje metodickou podporu.

e-mail: metodik@modredvere.cz


Ing. Jana Jílková

Ing. Jana Jílková

finanční referent

Vystudovala ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze ve studijním oboru Provoz a ekonomika.

Pracovala na pozici analytika odborného týmu ve společnosti spravující státní pohledávky. Byla zodpovědná za zpracovávání strategií a spolupracovala při tvorbě strategií řešení problematiky rizikových klientů týkajících se restrukturalizace a vymáhání pohledávek, kontrolovala pohledávky z hlediska promlčení. V této společnosti také vykonávala administrativní činnosti včetně vedení sekretariátu ředitele odboru.

V posledních letech byla členkou neziskové organizace, kde se podílela na přípravě projektů.

V Modrých dveřích pracuje na pozici finančního referenta, vede finančně správní agendu, podílí se na finančním řízení projektů.

e-mail: jana.jilkova@modredvere.cz 
tel: +420 725 840 840


Veronika Schwarzová, DiS.

Veronika Schwarzová, DiS.

projektový koordinátor

Vystudovala původně obor fyzioterapie na VOŠ, ale nadále se této oblasti pracovně nevěnovala. V Modrých dveřích pracuje na pozici projektového koordinátora. Je odpovědná za část videovýstupů organizace, především těch, které jsou spojeny s jednotlivými projekty.  

 

e-mail: veronika.schwarzova@modredvere.cz
tel: +420 725 470 336


Ing. Radvana Rudolfová

Ing. Radvana Rudolfová

administrativní specialista

Vystudovala obor Ekonomika řízení na stavební fakultě ČVUT.  Po škole pracovala 2 roky v Německu a pak působila mnoho let v mezinárodní společnosti, z toho 12 let na pozici ředitelky marketingu. Dlouhodobě se zajímá o osobní rozvoj, absolvovala řadu kurzů manažerských dovedností a kurzů osobního rozvoje. Je akreditovaným profesionálním koučem s akreditací MŠMT ČR a ICF. V posledních letech se věnovala marketingovému poradenství, lektorské činnosti a osobnímu i profesnímu koučinku.

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací. 

 

e-mail: radvana.rudolfova@modredvere.cz
tel: +420 725 434 785


Ing. Radvana Rudolfová

Lenka Mlčkovská, DiS.

administrativní specialista

Ekonomický směr studia umožnil Lence působit v rozličných oborech, které propojila náplní práce ekonomického charakteru (účetní, fakturant, rozpočtář). Za dobu své praxe získala dobrý přehled nad finančními tématy, která jsou pro chod organizace nezbytná.   

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací. 

 

e-mail: lenka.mlckovska@modredvere.cz
tel: +420 720 031 589


Veronika Nováková

Veronika Nováková

asistentka/provozní

V Modrých dveřích pracuje jako asistentka/provozní v centru Modré dveře Kostelec nad Černými lesy. Nyní má na starosti administrativní práci  a rovněž technickou správu budovy.

 

e-mail: asistentka.kostelec@modredvere.cz
tel: +420 720 028 311


Bc. Jarmila RohrwasserJarmila Rohrwasser

administrativní specialista, personalista

Vystudovala Vysokou hotelovou školu Praha a většinu své pracovní kariéry se věnovala práci v cestovním ruchu.

V Modrých dveřích pracuje jako administrativní specialista a personalista. Administruje projekty financované z evropských fodů. Na starosti má agendu spojenou s personalistikou. 

 

e-mail: jarmila.rohrwasser@modredvere.cz
tel: +420 720 035 601 


Johana TůmováJohana Tůmová

provozní asistentka

Vystudovala Akademické gymnázium v Praze. Řadu let se věnovala PR a marketingu, nicméně v Modrých dveřích se stará o administrativní a organizační činnosti, o správu domu, pozemku a podporu sociálních sítí.

 

e-mail: asistentka.ricany@modredvere.cz
tel: +420 739 323 840 


Dobrovolníci


Viliam Sivek - konzultant v oboru marketingu a gastronomie, velký podporovatel a rádce, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Zdeněk Štěpán - velký podporovatel a rádce, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Mgr. Marta Chytková - naše velká výpomoc a podpora, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Iveta Bílá - provozní kavárny Modré dveře, e-mail: kavarna-modredvere@sivekhotels.cz

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100

výkonná ředitelka: 
+420 727 864 932


ředitelka-statutární zástupce:
+420 725 830 830