Profily zaměstnanců

PhDr. Kateřina Siveková

generální ředitelka a statutár organizace
krizový intervent, psychoterapeut

Vystudovala dramaterapii, etopedii a psychopedii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, dále několik výcviků zaměřených na krizovou pomoc a skupinovou či individuální psychoterapii. Přes deset let pracovala jako psychoterapeut a dramaterapeut pro lidi se závislostním chováním a pro jejich rodinné příslušníky. Od roku 1995 až po současnost působila v různých zařízeních jako krizový intervent. Přes patnáct let se věnuje individuální, párové, rodinné a skupinové psychoterapii. Založila několik sdružení a organizací, jejichž cílem byla péče o handicapované či znevýhodněné lidi nebo lidi v sociální izolaci.

Je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení Modré dveře transformovaného do Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. V rámci služeb pro veřejnost nabízí individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii a krizovou intervenci.

e-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz 
tel: +420 725 830 830


Mgr. Veronika Vaňousová

finanční ředitelka

Vystudovala Management tělesné výchovy a sportu na fakultě Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, se zaměřením na management a marketing. Několik let pracovala jako VIP Service Manager multifunkční Areny v Praze, kde zajišťovala konání sportovních, kulturních a společenských akcí malého i většího charakteru ve VIP prostorech. Současně se podílela na provozním chodu dvou profesionálních hokejových týmů, českého a ruského. V posledních letech pracovala jako asistentka generálního ředitele a majitele hotelové sítě, zabezpečovala kompletní backoffice vedení společnosti, připravovala výběrová řízení a věnovala se kontrole kvality. Je trenérem kvality 1. stupně Českého systému kvality služeb.

V Modrých dveřích zastává pozici finanční ředitelky.

e-mail: veronika.vanousova@modredvere.cz
tel:  +420 720 028 312


Bc. at Bc. Martin Galbavý

Bc. at Bc. Martin Galbavý

ředitel centra Modré dveře Praha
psychoterapeut

Vystudoval  psychologii a sociologii na FSS MU v Brně a andragogiku  v profilaci na personální management na FF UP v Olomouci. Následně pak specializaci školní psycholog na FF UP v Olomouci a metodik prevence na FF UK v Praze. Absolvoval 5-ti letý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR, 5-ti  letý  výcvik v psychoanalytické psychoterapii, 4 letý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, výcvik v dyadické psychoterapii, hypnoterapii, sandplay a řadu dalších specializačních výcviků pro práci s dětmi a rodinou. V současné době dokončuje výcvik v dětské psychoanalytické psychoterapie v ČSPAP.

Pracoval jako školní psycholog, lektor a metodik primární prevence, sociální pracovník v NZDM a psychoterapeut. V posledních letech se věnoval především  práci s  dětmi v  adopci  a  pěstounské péči. 

V Modrých dveřích pracuje jako ředitel centra Modré dveře Praha.

e-mail: martin.galbavy@modredvere.cz
tel: +420 606 602 605


 Jana Šnauerová DiS.

ředitelka centra Modré dveře Říčany
vedoucí sociálních služeb, sociální pracovník a krizový intervent

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně-právní Jasmínová (dříve Jahodová) v Praze. Pracovala 5 let jako terénní pracovnice s uživateli návykových látek a práci s lidmi s duševním onemocněním se věnuje více jak 8 let. Absolvovala kompletní výcvik v krizové intervenci. Vzdělání průběžně doplňuje účastí na kurzech, konferencích a jiných odborných setkáních, zejména v oblastech recovery, reformy psychiatrické péče a dluhové problematiky u klientů.

V Modrých dveřích pracuje jako  ředitelka centra Modré dveře Říčany, vedoucí sociálních služeb a krizový intervent.

e-mail: jana.snauerova@modredvere.cz
tel: +420 602 600 275


PhDr. Helena Schejbalová

ředitelka centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy

vedoucí klinických psychologů, klinický psycholog, psychoterapeut, školitel psychologů v předatestační přípravě, odborný garant, psycholog v předatestační přípravě v oboru dětská klinická psychologie

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2005 úspěšně složila atestaci v oboru klinická psychologie. Absolvovala plně dokončený psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v krizové intervenci. Profesně se věnovala zejména vývojové diagnostice a poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice klientů s tělesným handicapem. 

V Modrých dveřích pracuje jako klinická psycholožka zejména pro děti, omezeně pak pro dospělé. Nabízí psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii. Aktuálně je v předatestační přípravě v oboru dětská klinická psychologie.

Je ředitelkou centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy

 

e-mail: helena.schejbalova@modredvere.cz, klinicky.psycholog@modredvere.cz
tel:  +420 702 090 603


Mgr. Jan Kaňák

metodik, krizový intervent, psychoterapeut, sociální pracovník

Vystudoval sociální práci (ETF UK, FSS MU) a na bakalářském stupni psychologii a genderová studia (FSS MU). Profesně se věnuje jak práci s dětmi (10 let pracoval na Lince bezpečí, 3 roky v NZDM, podílel se na pobytech pro klienty OSPOD), tak práci s dospělými (mimo Modré dveře pracuje jako asistent na HTF UK, jako terapeut v Poradně Vigvam a příležitostně lektoruje).

Je frekventantem systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě při IVGT. Absolvoval výcviky v krizové intervenci (práce po telefonu, práce tváří v tvář), základní kurz mediace a výcvik v Motivačních rozhovorech.

Je studentem postgraduálního studia na FSS MU. V rámci disertačního výzkumu zkoumá různé prolínání profesionálního pojetí práce a spirituálního rozměru setkávání se s klienty. Občas o tom něco napíše.

e-mail: jan.kanak@modredvere.cz 
tel: +420 606 603 115


Mgr. Petra Domkařová

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapie zaměřená na člověka. Má praxi z práce v pobytových zařízeních pro seniory (LDN, domov pro seniory). V Modrých dveřích pracovala jako psycholog pro skupinu osob s mentálním postižením, lektor tréninku kognitivních funkcí pro lidi s duševním onemocněním, krizový intervent a psychoterapeut pro veřejnost. V průběhu roku 2013 nastoupila do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a přešla do klinické ambulance. Zde se věnuje diagnostice a psychoterapii dětí a dospělých.

V rámci služeb pro veřejnost nabízí individuální psychoterapii, psychologické poradenství, krizovou intervenci pro děti, dospělé, seniory.

e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz
tel.: +420 702 090 602


Mgr. Lukáš Legner

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudoval psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval kurz poskytování krizové intervence tváří v tvář i po telefonu. Krizové intervenci se věnoval i ve své diplomové práci na téma sebevražd. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v KBT (kognitivně-behaviorální terapie). Je frekventantem specializačního vzdělávání v klinické psychologii.

Dříve pracoval jako školní psycholog a psycholog v dětském domově. Ve své praxi se věnuje dospělým i dětem.

V Modrých dveřích nabízí individuální, párovou a rodinnou psychoterapii, psychodiagnostiku, krizovou intervenci a psychologické poradenství.

e-mail: lukas.legner@modredvere.cz
tel: +420 702 132 063


Mgr. Monika Hulíková

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapie zaměřená na člověka. Má za sebou kurz v krizové intervenci a další diagnostické vzdělání. Dříve pracovala v Dětském krizovém centru a na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET. Má zkušenosti s diagnostikou a terapií dětí i dospělých. Zajímá se o psychosomatiku a celostní medicínu.

V rámci služeb Modrých dveří nabízí v klinicko-psychologické ambulanci individuální psychoterapii dětí i dospělých, psychologické poradenství a krizovou intervenci.

e-mail: monika.hulikova@modredvere.cz
tel: +420 727 976 414


PhDr. Andrea Hlubučková

psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala psychologii a bohemistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR, kurz krizové intervence, kurzy arteterapie a vzdělání v rodinném poradenství. Věnovala se psychologickému poradenství a lektorování vzdělávacích programů. Je členkou ČAA - České arteterapeutické asociace a ČAP - České asociace pro psychoterapii.

V Modrých dveřích nabízí individuální a skupinovou psychoterapii, krizovou intervenci, arteterapii, nácvik relaxace, trénink kognitivních funkcí.


Bc. Eva Vančurová, DiS.

sociální pracovník, krizový intervent, arteterapeut

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Praze a dále arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracovní zkušenosti má především s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním - 1 rok v chráněných dílnách v zahraničí a poté 3 roky v Centru denních aktivit. Na této pozici absolvovala další vzdělávací kurzy vázané k práci s lidmi s duševním onemocněním.

V Modrých dvěřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: eva.vancurova@modredvere.cz
tel: +420 702 132 062


Mgr. Radka Dydňanská, PhD.

krizový intervent, poradce, projektový koordinátor

Vystudovala bakalářský obor sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové a navazující magisterský obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Na toto studium dále navázala doktorským programem v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.

Má zkušenosti s prací s dětmi vyrůstajícími v dětských domovech v oblasti vzdělávání, přípravy a realizace prázdninových pobytů. Docházela jako dobrovolník do Jedličkova ústavu v Praze a Azylového domu pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Pracovala jako projektový manažer v několika neziskových organizacích, kde projekty psala, spravovala a zároveň vedla projektové týmy.

Absolvovala kurz krizové intervence, kurz práce s dítětem v krizi, kurz vina a odpuštění aj.

V pražském centru Modré dveře pracuje jako krizový intervent, poradce a projektový koordinátor.

e-mail: radka.dydnanska@modredvere.cz
tel.: +420 727 864 932


Mgr. Petra Stehlíková

sociální pracovník, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má pětiletý výcvik v daseinsanaliticky zaměřeném výcviku. Pracovala jako sociální pracovník v Tréninkové resocializační kavárně pro lidi s duševním onemocněním a poté jako sociální pracovník a psychoterapeut v Psychiatrické nemocnici Bohnice pro lidi s duševním nebo mentálním postižením, se závislostí nebo poruchou osobnosti.

Během studia i zaměstnání absolvovala mnoho kurzů v oblasti psychiatrické rehabilitace, v oblasti zaměstnávání osob s duševním onemocněním, krizové intervence či práci s traumatem.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut.

e-mail: petra.stehlikova@modredvere.cz
tel: +420 727 864 773


Bc. Renáta Lokajíčková, DiS.

sociální pracovník, psychoterapeut

Vystudovala VOŠ pedagogickou a sociální v Praze a Vychovatelství na Pedagogické fakultě UK. Absolvovala výcvik ve skupinové psychodynamicky orientované psychoterapii (SUR) se zaměřením na arteterapii a výcvik arteterapie a artefiletiky.  Zabývá se terapií Sandtray (terapeutické pískoviště). Dále si doplňuje vzdělání v psychoterapii.

Pracovala 4 roky s rodinami a dětmi jako sociální a pedagogicko-výchovná pracovnice. Od roku 2016 se věnuje poradenství a psychoterapii dětí a dospělých v soukromé praxi.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovník a nabízí individuální psychoterapii pro děti a dospělé.

e-mail: renata.lokajickova@modredvere.cz  
tel: +420 606 603 405


Mgr. Kateřina Radovnická

Mgr. Kateřina Radovnická

psycholog, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala kurz krizové intervence tváří v tvář, po telefonu, chatu i kurz internetového poradenství. Šest let poskytovala krizovou intervenci na Lince bezpečí.

Je frekventkou výcviku integrace v psychoterapii. Pracovala jako sociální terapeutka v organizaci Kaleidoskop.

V Modrých dveřích nabízí individuální a skupinové poradenství, krizovou intervenci, nácvik relaxace, trénink kognitivních funkcí.

e-mail: katerina.radovnicka@modredvere.cz
tel: +420 702 132 064


Mgr. Lenka BrožkováMgr. Lenka Brožková

Psycholog, speciální pedagog, poradenství, psychoterapie, metodické vedení, lektorování

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR, kurz rodinného poradenství, kurz Respektovat a být respektován. Profesně se věnovala zejména práci s dětmi i dospělými s různým handicapem ve školství a v sociálních službách a v posledních letech také podpoře rodin s malými dětmi v rodinném centru.

V centru Modré dveře Praha má na starosti zejména pedagogicko-psychologické poradenství a péči o rodiny s dětmi. Nabízí také stimulační a rozvojové programy pro předškolní děti a děti s obtížemi ve škole. Věnovala se studiu znakového jazyka, baví jí hra na kytaru a čas s přáteli.

Motto: „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne.  Má takový smysl, jaký mu dáme."  (Seneca)


e-mail: lenka.brozkova@modredvere.cz
tel: +420 727 864 956


Mgr. Martina HodovalováMgr. Martina Hodovalová

Psycholog, speciální pedagog, poradce, krizový intervent

Vystudovala bakalářský obor psychologie a speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově a navazující magisterský obor psychologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Absolvovala kurz kompletní krizové intervence. Ve své praxi se věnovala telefonické krizové intervenci a domácímu násilí.

Poslední roky pracovala jako školní psycholog na základní škole a má zkušenosti z dětského domova se školou.

V pražském centru Modré dveře pracuje jako krizový intervent a nabízí pedagogicko-psychologické poradenství a péči o rodiny s dětmi.


e-mail: martina.hodovalova@modredvere.cz
tel: +420 727 864 785


Tereza Anderssonová

psychiatrická sestra, pracovník v sociálních službách, krizový intervent

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, 3 leté studium specializačního vzdělávání ošetřovatelské péče v psychiatrii v Brně. Absolvovala výcvik krizové intervence. Od roku 2004 pracovala jako psychiatrická sestra na adiktologii. Od roku 2016 je frekventantkou v 5-ti letém sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku. 

V Modrých dveřích pracuje jako psychiatrická sestra, krizový intervent a pracovník v sociálních službách.

e-mail: tereza.anderssonova@modredvere.cz
tel: +420 606 603 045


Bc. et Bc. Daniela Chmelová

individuální plánování, terénní služby, skupinové aktivity

Vystudovala obor Psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a obor Humanistika na Západočeské univerzitě v Plzni. Po skončení studií sbírala několik let pracovní i lidské zkušenosti ve Francii. Jazykové znalosti poté zúročila v komerční sféře, přesto vždy tíhla k neziskovému sektoru a přímé práci s lidmi. V profesním životě se mimo jiné zabývala dětmi a mladistvými ohroženými sociálním vyloučením (Vedoucí mládeže a jazykový asistent v zahraničním nestátním zařízení, kontaktní pracovnice v NZDM). Absolvovala kurz všeobecné primární prevence a výcvikový kurz arteterapie.

e-mail: daniela.chmelova@modredvere.cz
tel: +420 727 976 513


Ing. Jitka Němečková

Ing. Jitka Němečková

administrátor/koordinátor dotací, personalista

Vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické s vedlejší specializací mezinárodní vztahy.  Začínala jako projektový manažer ve vzdělávací agentuře, několik let působila v oblasti odborného vzdělávání a mezinárodní certifikace interních auditorů a dále v oblasti marketingu a obchodu ve společnosti zabývající se cestovním ruchem. V posledních letech se věnovala poradenství v oblasti čerpání dotací z fondů EU a národních zdrojů, podílela se na přípravě projektů pro soukromé i veřejné organizace, fakultní nemocnice a nestátní neziskové organizace.

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky/koordinátorky dotací a personalistky. Věnuje se realizaci projektů financovaných z národních a evropských dotací, administraci těchto dotací a personálním záležitostem v organizaci.

e-mail: jitka.nemeckova@modredvere.cz
tel: +420 725 833 833


Ing. Jana Jílková

Ing. Jana Jílková

finanční referent

Vystudovala ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze ve studijním oboru Provoz a ekonomika.

Pracovala na pozici analytika odborného týmu ve společnosti spravující státní pohledávky. Byla zodpovědná za zpracovávání strategií a spolupracovala při tvorbě strategií řešení problematiky rizikových klientů týkajících se restrukturalizace a vymáhání pohledávek, kontrolovala pohledávky z hlediska promlčení. V této společnosti také vykonávala administrativní činnosti včetně vedení sekretariátu ředitele odboru.

V posledních letech byla členkou neziskové organizace, kde se podílela na přípravě projektů.

V Modrých dveřích pracuje na pozici finančního referenta, vede finančně správní agendu, podílí se na finančním řízení projektů.

e-mail: jana.jilkova@modredvere.cz 
tel: +420 725 840 840


Veronika Schwarzová, DiS.

Veronika Schwarzová, DiS.

projektový koordinátor

Vystudovala původně Vyšší odbornou školu v Kladně obor fyzioterapie, ale nadále se této oblasti pracovně nevěnovala. Její pracovní zkušenosti se ubírají směrem spíše administrativním.

V Modrých dveří pracuje na pozici projektového koordinátora.

 

e-mail: veronika.schwarzova@modredvere.cz
tel: +420 725 470 336,


Veronika Nováková

Veronika Nováková

asistentka/provozní

V Modrých dveřích pracuje jako asistentka/provozní v centru Modré dveře Kostelec nad Černými lesy. Nyní má na starosti administrativní práci  a rovněž technickou správu budovy.

 

e-mail: asistentka.kostelec@modredvere.cz
tel: +420 720 028 311, 321 678 473


Bc. Jarmila RohrwasserJarmila Rohrwasser

asistentka/provozní

Vystudovala Vysokou hotelovou školu Praha a většinu své pracovní kariéry se věnovala práci v cestovním ruchu.

V Modrých dveřích pracuje jako asistentka/provozní v centru Modré dveře Říčany. Nyní má na starosti administrativní práci  a rovněž technickou správu budovy.

 

e-mail: asistentka.ricany@modredvere.cz
tel: +420 724 394 979 


PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

hlavní expert, expert na lidské zdroje, expert na evaluaci


Vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně pak postgraduální studium sociologie na téže fakultě. V praxi sociální práce našel své místo spíše v manažerských pozicích. Vedl jak terénní, tak pobytové sociální služby. Od roku 2009 se věnuje konzultační činnosti, lektorování a dalším činnostem spojeným s podporou managementu neziskových organizací v sociální sféře. Sám se cítí být pravou rukou týmů, se kterými spolupracuje. Podílí se na projektech a studiích pro veřejnou správu a samosprávu. Vyučuje management a sociální politiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V Modrých dveřích zastává pozici hlavního experta, experta na lidské zdroje a experta na evaluaci v rámci projektu OPZ ESF.

S Petrem spolupracujeme na tvorbě Strategického plánu.

e-mail: petr.vojtisek@modredvere.cz
tel: +420 777 212 908


Ing. Marie Macounová

psychoterapeut, rodinný terapeut

Vystudovala ČVUT, fakulta stavební, absolvovala dvouleté specializační studium LAROP (pro práci s rodinou) na FF Masarykovy univerzity (1995), dvouletý psychoterapeutický výcvik pro pomáhající profese v Gestalt terapeutickém přístupu v LIRTAPS v Liberci (2006), 5-letý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Remedium II. (dynamická skupinová psychoterapie)2014 a další kurzy zaměřené na práci s rodinou.

Od roku 1988 vede kurzy přípravy na manželství a rodičovství, je autorkou a lektorkou programů pro rozvoj rodičovských kompetencí.

Je spoluzakladatelkou OS Rodinné centrum Praha, kde vede prorodinné programy, od r. 2011 je jeho předsedkyní.

V Modrých dveřích se věnuje individuální, rodinné, párové a skupinové terapii.


Dobrovolníci


Viliam Sivek - konzultant v oboru marketingu a gastronomie, velký podporovatel a rádce, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Mgr. Marta Chytková - naše velká výpomoc a podpora, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Iveta Bílá - provozní kavárny Modré dveře, e-mail: kavarna-modredvere@sivekhotels.cz

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

3. 1. 2018

Nové auto pro terénní sociální službu

Od dubna 2017 realizujeme investiční projekt IROP s číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335 na pořízení osobního automobilu pro terénní službu. Projekt se blíží ke konci. Již brzy se rozšíří naše možnosti poskytování služeb v terénu.

Více informací

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 725 830 830