Profily zaměstnanců

PhDr. Kateřina Siveková

generální ředitelka a statutár organizace
krizový intervent, psychoterapeut

Na studiích se věnovala dramaterapii, psychologii, etopedii a psychopedii. Absolvovala dva pětileté výcviky, jeden psychodynamicky orientovaný, druhý zaměřený na terapii v rodině, s párem či ve skupině. Má téměř dvacet pět let zkušeností s psychoterapií jak individuální, párovou, rodinnou či skupinovou, tak s krizovou intervencí v oblastech zdravotní, sociální i v terénu. Ve své praxi působila v rodinných systémech, kde jeden z členů onemocněl vážným onkologickým onemocnění, pracovala jako psychoterapeut s lidmi se závislostním chováním a jejich rodinami. Založila několik organizací, jejichž cílem byla péče o handicapované či znevýhodněné lidi nebo lidi v sociální izolaci. Je spoluzakladatelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. v roce 2011 a do konce roku 2018 jeho generální ředitelkou. Působí zde také jako psychoterapeutka pro děti i dospělé, pracuje jako rodinný a párový terapeut a mentor pro začínající psychoterapeuty v oblasti individuální, párové a rodinné terapie.

e-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz 
tel: +420 725 830 830 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Ing. Jitka Němečková

Ing. Jitka Němečková

finanční ředitelka

Vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické s vedlejší specializací mezinárodní vztahy.  Začínala jako projektový manažer ve vzdělávací agentuře, několik let působila v oblasti odborného vzdělávání a mezinárodní certifikace interních auditorů a dále v oblasti marketingu a obchodu ve společnosti zabývající se cestovním ruchem. V posledních letech se věnovala poradenství v oblasti čerpání dotací z fondů EU a národních zdrojů, podílela se na přípravě projektů pro soukromé i veřejné organizace, fakultní nemocnice a nestátní neziskové organizace.

V Modrých dveřích působí na pozici finanční ředitelky. 

e-mail: jitka.nemeckova@modredvere.cz
tel: +420 720 028 312


Bc. at Bc. Martin Galbavý

Bc. et Bc. Martin Galbavý

ředitel centra Modré dveře Praha
psychoterapeut

Vystudoval  psychologii a sociologii na FSS MU v Brně a andragogiku  v profilaci na personální management na FF UP v Olomouci. Následně pak specializaci školní psycholog na FF UP v Olomouci a metodik prevence na FF UK v Praze. Absolvoval 5-ti letý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR, 5-ti  letý  výcvik v psychoanalytické psychoterapii, 4 letý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, výcvik v dyadické psychoterapii, hypnoterapii, sandplay a řadu dalších specializačních výcviků pro práci s dětmi a rodinou. V současné době dokončuje výcvik v dětské psychoanalytické psychoterapie v ČSPAP.

Pracoval jako školní psycholog, lektor a metodik primární prevence, sociální pracovník v NZDM a psychoterapeut. V posledních letech se věnoval především  práci s  dětmi v  adopci  a  pěstounské péči. 

V Modrých dveřích pracuje jako ředitel centra Modré dveře Praha.

e-mail: martin.galbavy@modredvere.cz
tel: +420 606 602 605 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Stehlíková

Ředitelka MD Říčany
Sociální pracovník, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má pětiletý výcvik v daseinsanaliticky zaměřeném výcviku. Pracovala jako sociální pracovník v Tréninkové resocializační kavárně pro lidi s duševním onemocněním a poté jako sociální pracovník a psychoterapeut v Psychiatrické nemocnici Bohnice pro lidi s duševním nebo mentálním postižením, se závislostí nebo poruchou osobnosti.

Během studia i zaměstnání absolvovala mnoho kurzů v oblasti psychiatrické rehabilitace, v oblasti zaměstnávání osob s duševním onemocněním, krizové intervence či práci s traumatem.

V roce 2018 ukončila jednoletý výcvik v sandtray terapii.

V Modrých dveřích pracuje jako ředitelka říčanského centra. Je vedoucí sociálních služeb, sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut.

e-mail: petra.stehlikova@modredvere.cz
tel: +420 727 864 773 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


PhDr. Helena Schejbalová

PhDr. Helena Schejbalová

ředitelka centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy

klinický psycholog, psychoterapeut, školitel psychologů v předatestační přípravě, odborný garant, psycholog v předatestační přípravě v oboru dětská klinická psychologie

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2005 úspěšně složila atestaci v oboru klinická psychologie a v roce 2015 získala funkční specializaci v psychoterapii. Absolvovala plně dokončený psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v krizové intervenci. Profesně se před nástupem do Modrých dveří věnovala zejména vývojové diagnostice a poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice klientů s tělesným handicapem.

V Modrých dveřích pracuje jako klinická psycholožka zejména pro děti, omezeně pak pro dospělé. Nabízí psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii. Aktuálně je v předatestační přípravě v oboru dětská klinická psychologie.

Je ředitelkou centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy

e-mail: helena.schejbalova@modredvere.cz, klinicky.psycholog@modredvere.cz
tel:  +420 702 090 603  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Jan Kaňák

Mgr. Honza Kaňák

metodik, krizový intervent, psychoterapeut, sociální pracovník

Vystudoval sociální práci (ETF UK, FSS MU) a na bakalářském stupni psychologii a genderová studia (FSS MU). Profesně se věnuje jak práci s dětmi (10 let pracoval na Lince bezpečí, 3 roky v NZDM, podílel se na pobytech pro klienty OSPOD), tak práci s dospělými (mimo Modré dveře pracuje jako asistent na HTF UK, jako terapeut v Poradně Vigvam a příležitostně lektoruje).

Je frekventantem systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě při IVGT. Absolvoval výcviky v krizové intervenci (práce po telefonu, práce tváří v tvář), základní kurz mediace a výcvik v Motivačních rozhovorech.

Je studentem postgraduálního studia na FSS MU. V rámci disertačního výzkumu zkoumá různé prolínání profesionálního pojetí práce a spirituálního rozměru setkávání se s klienty. Občas o tom něco napíše.

e-mail: jan.kanak@modredvere.cz 
tel: +420 606 603 115 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Domkařová

Mgr. Petra Domkařová

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapie zaměřená na člověka. Má praxi z práce v pobytových zařízeních pro seniory (LDN, domov pro seniory). V Modrých dveřích pracovala jako psycholog pro skupinu osob s mentálním postižením, lektor tréninku kognitivních funkcí pro lidi s duševním onemocněním, krizový intervent a psychoterapeut pro veřejnost. V průběhu roku 2013 nastoupila do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a přešla do klinické ambulance. Zde se věnuje diagnostice a psychoterapii dětí a dospělých.

V rámci služeb pro veřejnost nabízí individuální psychoterapii, psychologické poradenství, krizovou intervenci pro děti, dospělé, seniory.

e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz
tel.: +420 702 090 602  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Lukáš Legner

Mgr. Lukáš Legner

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudoval psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval kurz poskytování krizové intervence tváří v tvář i po telefonu. Krizové intervenci se věnoval i ve své diplomové práci na téma sebevražd. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v KBT (kognitivně-behaviorální terapie). Je frekventantem specializačního vzdělávání v klinické psychologii.

Dříve pracoval jako školní psycholog a psycholog v dětském domově. Ve své praxi se věnuje dospělým i dětem.

V Modrých dveřích nabízí individuální, párovou a rodinnou psychoterapii, psychodiagnostiku, krizovou intervenci a psychologické poradenství.

e-mail: lukas.legner@modredvere.cz
tel: +420 702 132 063  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Monika Hulíková

Mgr. Monika Hulíková

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapie zaměřená na člověka. Má za sebou kurz v krizové intervenci a další diagnostické vzdělání. Dříve pracovala v Dětském krizovém centru a na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET. Má zkušenosti s diagnostikou a terapií dětí i dospělých. Zajímá se o psychosomatiku a celostní medicínu.

V rámci služeb Modrých dveří nabízí v klinicko-psychologické ambulanci individuální psychoterapii dětí i dospělých, psychologické poradenství a krizovou intervenci.

e-mail: monika.hulikova@modredvere.cz
tel: +420 727 976 414  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Gabriela JavornickáMgr. Gabriela Javornická

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Zajímá se o psychosomatickou problematiku. Na toto téma realizovala i výzkum v rámci své diplomové práce „Motivace psychosomatických klientů k psychoterapii“. Absolvovala kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. U CoEdu dosáhla certifikátu „Profesionální kouč“. Je frekventantkou dvouletého akreditovaného kurzu v Rorschachově metodě a kurzu Kompletní krizové intervence.

Dříve pracovala v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy na odděleních léčby závislostí, ochranného léčení a na příjmu. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, individuální a skupinovou psychoterapií dospělých se závislostmi, poruchami osobnosti, psychotickými, neurotickými a psychosomatickými onemocněními.

V Modrých dveřích nabízí psychoterapii, individuální poradenství a psychodiagnostiku.

e-mail: gabriela.javornicka@modredvere.cz
tel: +420 725 434 791 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. Jakub Chudomel

Bc. Jakub Chudomel

psychoterapeut

Vystudoval obor sociální práce v prostředí etnických minorit a etopedii/vychovatelství na UJAK. Absolvoval řadu kurzů a výcviků (např. narativní systemická psychoterapie, práce s traumatizovaným klientem, komunitní plánování rozvoje služeb, Akademie sociálního podnikání), je frekventantem výcviku SUR, komunita KUŠ (2014 – 2019). Dosud pracuje jako terapeut v Terapeutické komunitě Němčice se závislými na OPL, v minulosti v Novém Prostoru, v Romodromu či v následné péči o uživatele návykových látek.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut.

e-mail: jakub.chudomel@modredvere.cz
tel: +420 721 967 425 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

psychoterapeutka

Vystudovala obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a obor Rehabilitační a psychosociální péče zaměřená na děti, dospělé a staré osoby. Je frekventantkou Psychoterapeutického výcviku PCA – poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta na Českém institutu PCA v Brně.

Má pracovní zkušenosti s prací s uživateli návykových látek a také s primární prevencí v této oblasti, s lidmi po poranění mozku a jejich rodinami, lidmi s mentálním a kombinovaným postižením v sociálně terapeutické dílně. Současně pracuje s dětmi a jejich rodiči v „lesní školce“ ve spolku Cestička.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeutka.

e-mail: zdenka.vitamvasova@modredvere.cz
tel: +420 702 217 867 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Bc. Eva Vančurová, DiS.

Bc. Eva Vančurová, DiS.

sociální pracovník, krizový intervent, arteterapeut

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Praze a dále arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracovní zkušenosti má především s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním - 1 rok v chráněných dílnách v zahraničí a poté 3 roky v Centru denních aktivit. Na této pozici absolvovala další vzdělávací kurzy vázané k práci s lidmi s duševním onemocněním.

V Modrých dvěřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: eva.vancurova@modredvere.cz
tel: +420 702 132 062 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Radka Dydňanská, PhD.

krizový intervent, poradce, projektový koordinátor

Vystudovala bakalářský obor sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové a navazující magisterský obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Na toto studium dále navázala doktorským programem v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.

Má zkušenosti s prací s dětmi vyrůstajícími v dětských domovech v oblasti vzdělávání, přípravy a realizace prázdninových pobytů. Docházela jako dobrovolník do Jedličkova ústavu v Praze a Azylového domu pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Pracovala jako projektový manažer v několika neziskových organizacích, kde projekty psala, spravovala a zároveň vedla projektové týmy.

Absolvovala kurz krizové intervence, kurz práce s dítětem v krizi, kurz vina a odpuštění aj.

V pražském centru Modré dveře pracuje jako krizový intervent, poradce a projektový koordinátor.

e-mail: radka.dydnanska@modredvere.cz
tel.: +420 727 864 932 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Kateřina Radovnická

Mgr. Kateřina Radovnická

psycholog, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala kurz krizové intervence tváří v tvář, po telefonu, chatu i kurz internetového poradenství. Šest let poskytovala krizovou intervenci na Lince bezpečí.

Je frekventkou výcviku integrace v psychoterapii. Pracovala jako sociální terapeutka v organizaci Kaleidoskop.

V Modrých dveřích nabízí individuální a skupinové poradenství, krizovou intervenci, nácvik relaxace, trénink kognitivních funkcí.

e-mail: katerina.radovnicka@modredvere.cz
tel: +420 702 132 064 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Hedvika HruškováMgr. Hedvika Hrušková

psycholog, psychoterapeut

Vystudovala speciální pedagogiku a psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Má zkušenosti v podpoře lidí s mentálním postižením, v rámci pozice školní psycholožky pracuje terapeuticky a poradensky s dětmi a rodiči.

Absolvovala množství kurzů zaměřených na práci s dětmi (děti s ADHD, práce s dětskou kresbou, rodinné poradenství, kazuistické semináře atd.). Využívá metodu Sandplaying.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog a psychoterapeut.

e-mail: hedvika.hruskova@modredvere.cz 
tel: +420 725 434 812 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Hana MikulováMgr. Hana Mikulová

psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, výcvik v kompletní krizové intervenci a kurz všeobecné primární prevence. Pracovala s klienty se schizofrenií na chráněném bydlení, dále pak ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová jako koterapeut v denním stacionáři a jako lektorka primární prevence. Má zkušenosti s vedením relaxací, mindfulness a cvičení na uvolnění stresu (bioenergetická cvičení).

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

e-mail: hana.mikulova@modredvere.cz

tel: +420 725 885 885 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní a dále Filosofickou Fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce.

Pracovní zkušenosti má s rizikovou mládeží z organizace LATA, z. ú., se seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. a s organizací dobrovolnických programů. Je vyškoleným koordinátorem rodinných konferencí.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz

tel.: +420 722 065 156 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Michala Brýlová, DiS.

Michaela Brýlová, DiS.

Sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně-právní Jasmínová (dříve Jahodová) v Praze.

Má dlouhodobé zkušenosti s podporou lidí s mentálním a kombinovaným postižením a to zejména v oblasti sociální rehabilitace a osobní asistence. Její práce vychází z přístupu orientovaného na člověka s přihlédnutím na prostředí ve kterém žije. Dále má zkušenosti s podporou seniorů a lidí s tělesným postižením.

Svůj zájem směřuje dále problematiku rodin s dětmi a to zejména v oblasti náhradní rodinné péče a rodin adoptivních.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

email: michaela.brylova@modredvere.cz

tel.: +420 606 600 275 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. Veronika Giunta

Bc. Veronika Giunta

psychoterapeut

Dokončuje magisterské vzdělání v oboru psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je pátým rokem frekventantkou psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku.

Během studia sbírala zkušenosti na stážích v NÚDZ, Psychosomatické klinice, dětském detoxu či u školního psychologa.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut.

email: veronika.giunta@modredvere.cz

tel.: +420 722 065 226 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Tomáš Masopust

Mgr. Tomáš Masopust

Psychoterapeut v projektu MAS Říčansko

Vystudoval obor Andragogika – vzdělávání dospělých na Univerzitě JAK v Praze. Absolvoval Psychoterapeutický výcvik zaměřený na hlubinnou terapii v systému SUR, mediační výcvik a v současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě.

Od roku 2005 pracoval v sociálních službách, deset let řídil organizaci podporující lidi s mentálním postižením, založil a rozjel úspěšný sociální podnik nabízející pracovní uplatnění lidem s handicapem v potravinářské dílně.

Je spoluzakladatelem organizace TUDYTAM zabývající se poskytováním komplexní podpory neziskovým organizacím. Jako lektor a konzultant se zde věnuje především podpoře managementu a tématům týkajících se osobního rozvoje.

Vede podpůrné skupiny pro lidi se schizofrenií a psychotickými obtížemi.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut v projektu MAS Říčansko.

email: tomas.masopust@modredvere.czLudmila Hanušová

Ludmila Hanušová

Psychoterapeut v projektu MAS Říčansko

Vystudovala postupně střední pedagogickou školu, rozšiřující studium speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na UK v Praze a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Vzdělání dále rozvíjela absolvováním několika psychoterapeutických výcviků. První byl  psychodynamicky orientovaný pětiletý výcvik SUR, následoval výcvik v arteterapii a také v narativní terapii. Absolvovala mnoho kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit v psychoterapeutické a speciálně výchovné oblasti.

Během své praxe nasbírala zkušenosti s prací s dětským, dospívajícím i dospělým klientem, s jednotlivci, páry rodinami i skupinou. Velké zkušenosti má v oblasti náhradní rodinné péče, stála u zrodu institutu pěstounství na přechodnou dobu. Hlavními terapeutickými tématy jsou pro ni mimo práce s traumatem, zvládání krizových situací, řešení konfliktů, vývojové úkoly, výchovné styly apod. Působí také jako lektorka a je autorkou několika publikací s tématikou komunikace a terapeutické práce v NRP.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut v projektu MAS Říčansko.

email: ludmila.hanusova@modredvere.cz

tel: +420 725 833 833 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


PhDr. Kateřina ŘehákováPhDr. Kateřina Řeháková

Psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala kurz kompletní krizové intervence a je frekventantkou Systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Již několik let se věnuje problematice dětí s poruchami autistického spektra a pracuje v této oblasti jako terapeut. 

V Modrých dveřích nabízí individuální, rodinnou a párovou psychoterapii, krizovou intervenci a psychologické poradenství.


e-mail: katerina.rehakova@modredvere.cz
tel: +420 727 864 956 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Tereza ZahradníkováMgr. Tereza Zahradníková

Psycholog, krizový intervent

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala kurz Psycholog ve zdravotnictví a aktuálně dokončuje výcvik v kompletní krizové intervenci. V posledních letech se věnovala výzkumu poruch spánku na Oddělení spánkové medicíny v Národním ústavu duševního zdraví. Ze stáží během magisterského studia má zkušenosti především z pracovišť zaměřených na psychoterapii a psychodiagnostiku (DS Horní Palata, Terapeutická komunita Karlov, ESET Psychosomatická a psychoterapeutická klinika). Aktuálně se věnuje také klinicko-psychologické diagnostice dětí a psychologickému poradenství dětem i dospělým.

V Modrých dveřích nabízí krizovou intervenci a psychologické poradenství.


                                                                  e-mail: tereza.zahradnikova@modredvere.cz
                                                                  tel: +420 727 864 785 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Saša WalnerováMgr. Saša Walnerová

Psycholog, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v daseinsanalýze. V posledních letech se věnovala oblasti závislostí. Dva roky pracovala jako terénní pracovník a kouč na tréninkovém místě pro aktivní uživatele návykových látek, dříve působila jako koterapeut v Terapeutické komunitě. Předtím se také věnovala lidem se znevýhodněním, či dětem s poruchami autistického spektra.

Absolvovala kurz Základní krizové intervence, Výcvik v Motivačních rozhovorech a dále kurzy Psychoterapie dětí a dospívajících, Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Základy adiktologie, Arteterapie, či Sen v Jungovské terapii.

 V Modrých dveřích nabízí psychologické poradenství a krizovou intervenci.


                                                                  e-mail: sasa.haskova@modredvere.cz
                                                                  tel: +420 722 065 202 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Tereza Anderssonová

psychiatrická sestra, krizový intervent, psychoterapeut, pracovník v sociálních službách

 

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, 3 letou Specializaci v ošetřovatelské péči v oboru psychiatrie (NCO NZO, Brno)  Absolvovala výcvik v  krizové intervenci tváří v tvář. Od roku 2004 pracovala jako psychiatrická sestra na adiktologii. Je frekventantem psychodynamicky zaměřeného psychoterapeutického  výcviku. V roce 2018 ukončila jednoletý výcvik v sandtray terapii.

 V Modrých dveřích pracuje jako psychiatrická sestra, krizový intervent, psychoterapeut a pracovník v sociálních službách.

e-mail: tereza.anderssonova@modredvere.cz
tel: +420 606 603 045 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Klára Houlíková

Bc. Klára Houlíková

sociálně terapeutický pracovník a krizový intervent

Dokončuje magisterské vzdělání v oboru psychologie na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala kompletní výcvik v krizové intervenci. Pracovní zkušenosti sbírala v rámci studia na stážích v oblasti zdravotnictví (Všeobecná fakultní nemocnice - DS Horní Palata, Stacionář pro poruchy příjmu potravy, PN Bohnice, DPS Ondřejov, dětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice) a v oblasti poradenství v pedagogicko-psychologických poradnách a u školního psychologa.

V Modrých dveřích pracuje jako sociálně terapeutický pracovník a krizový intervent.

e-mail: klara.houlikova@modredvere.cz
tel: +420  606 603 405 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. et Bc. Daniela Chmelová

individuální plánování, terénní služby, skupinové aktivity

Vystudovala obor Psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a obor Humanistika na Západočeské univerzitě v Plzni. Po skončení studií sbírala několik let pracovní i lidské zkušenosti ve Francii. Jazykové znalosti poté zúročila v komerční sféře, přesto vždy tíhla k neziskovému sektoru a přímé práci s lidmi. V profesním životě se mimo jiné zabývala dětmi a mladistvými ohroženými sociálním vyloučením (Vedoucí mládeže a jazykový asistent v zahraničním nestátním zařízení, kontaktní pracovnice v NZDM). Absolvovala kurz všeobecné primární prevence a výcvikový kurz arteterapie.

e-mail: daniela.chmelova@modredvere.cz
tel: +420 727 976 513 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Ing. Jana Jílková

Ing. Jana Jílková

finanční referent

Vystudovala ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze ve studijním oboru Provoz a ekonomika.

Pracovala na pozici analytika odborného týmu ve společnosti spravující státní pohledávky. Byla zodpovědná za zpracovávání strategií a spolupracovala při tvorbě strategií řešení problematiky rizikových klientů týkajících se restrukturalizace a vymáhání pohledávek, kontrolovala pohledávky z hlediska promlčení. V této společnosti také vykonávala administrativní činnosti včetně vedení sekretariátu ředitele odboru.

V posledních letech byla členkou neziskové organizace, kde se podílela na přípravě projektů.

V Modrých dveřích pracuje na pozici finančního referenta, vede finančně správní agendu, podílí se na finančním řízení projektů.

e-mail: jana.jilkova@modredvere.cz 
tel: +420 725 840 840


Veronika Schwarzová, DiS.

Veronika Schwarzová, DiS.

projektový koordinátor

Vystudovala původně Vyšší odbornou školu v Kladně obor fyzioterapie, ale nadále se této oblasti pracovně nevěnovala. Její pracovní zkušenosti se ubírají směrem spíše administrativním.

V Modrých dveří pracuje na pozici projektového koordinátora.

 

e-mail: veronika.schwarzova@modredvere.cz
tel: +420 725 470 336,


Ing. Radvana Rudolfová

Ing. Radvana Rudolfová

administrativní specialista

Vystudovala obor Ekonomika řízení na stavební fakultě ČVUT.  Po škole pracovala 2 roky v Německu a pak působila mnoho let v mezinárodní společnosti, z toho 12 let na pozici ředitelky marketingu. Dlouhodobě se zajímá o osobní rozvoj, absolvovala řadu kurzů manažerských dovedností a kurzů osobního rozvoje. Je akreditovaným profesionálním koučem s akreditací MŠMT ČR a ICF. V posledních letech se věnovala marketingovému poradenství, lektorské činnosti a osobnímu i profesnímu koučinku.

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací. 

 

e-mail: radvana.rudolfova@modredvere.cz
tel: +420 725 434 785


Ing. Radvana Rudolfová

Lenka Mlčkovská, DiS.

administrativní specialista

Ekonomický směr studia umožnil Lence působit v rozličných oborech, které propojila náplní práce ekonomického charakteru (účetní, fakturant, rozpočtář). Za dobu své praxe získala dobrý přehled nad finančními tématy, která jsou pro chod organizace nezbytná.   

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací. 

 

e-mail: lenka.mlckovska@modredvere.cz
tel: +420 720 031 589


Veronika Nováková

Veronika Nováková

asistentka/provozní

V Modrých dveřích pracuje jako asistentka/provozní v centru Modré dveře Kostelec nad Černými lesy. Nyní má na starosti administrativní práci  a rovněž technickou správu budovy.

 

e-mail: asistentka.kostelec@modredvere.cz
tel: +420 720 028 311


Bc. Jarmila RohrwasserJarmila Rohrwasser

administrativní specialista, personalista

Vystudovala Vysokou hotelovou školu Praha a většinu své pracovní kariéry se věnovala práci v cestovním ruchu.

V Modrých dveřích pracuje jako administrativní specialista a personalista. Administruje projekty financované z evropských fodů. Na starosti má agendu spojenou s personalistikou. 

 

e-mail: jarmila.rohrwasser@modredvere.cz
tel: +420 720 035 601 


Martina AndráškováMartina Andrášková

fundraiser, PR

Martina vystudovala ekonomickou školu, přes to se po studiích věnovala spíše práci s lidmi. Částečně se ubírala také administrativním směrem. V Modrých dveřích má na starosti oblast fundraisingu a PR.    

 

e-mail: fundraiser@modredvere.cz
tel: +420 724 394 978 


Jana MátlováMartina Andrášková

asistentka/provozní

Jana pracuje jako asistentka/provozní v centru Modré dveře Říčany. Má na starosti administrativní podporu týmu přímé péče a ředitele centra. Na starosti má rovněž technickou správu budovy.

 

e-mail: asistentka.ricany@modredvere.cz
tel: +420 722 502 408


PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

hlavní expert, expert na lidské zdroje, expert na evaluaci


Vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně pak postgraduální studium sociologie na téže fakultě. V praxi sociální práce našel své místo spíše v manažerských pozicích. Vedl jak terénní, tak pobytové sociální služby. Od roku 2009 se věnuje konzultační činnosti, lektorování a dalším činnostem spojeným s podporou managementu neziskových organizací v sociální sféře. Sám se cítí být pravou rukou týmů, se kterými spolupracuje. Podílí se na projektech a studiích pro veřejnou správu a samosprávu. Vyučuje management a sociální politiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V Modrých dveřích zastává pozici hlavního experta, experta na lidské zdroje a experta na evaluaci v rámci projektu OPZ ESF.

S Petrem spolupracujeme na tvorbě Strategického plánu.

e-mail: petr.vojtisek@modredvere.cz
tel: +420 777 212 908


Ing. Marie Macounová

psychoterapeut, rodinný terapeut

Vystudovala ČVUT, fakulta stavební, absolvovala dvouleté specializační studium LAROP (pro práci s rodinou) na FF Masarykovy univerzity (1995), dvouletý psychoterapeutický výcvik pro pomáhající profese v Gestalt terapeutickém přístupu v LIRTAPS v Liberci (2006), 5-letý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Remedium II. (dynamická skupinová psychoterapie)2014 a další kurzy zaměřené na práci s rodinou.

Od roku 1988 vede kurzy přípravy na manželství a rodičovství, je autorkou a lektorkou programů pro rozvoj rodičovských kompetencí.

Je spoluzakladatelkou OS Rodinné centrum Praha, kde vede prorodinné programy, od r. 2011 je jeho předsedkyní.

V Modrých dveřích se věnuje individuální, rodinné, párové a skupinové terapii.


Dobrovolníci


Viliam Sivek - konzultant v oboru marketingu a gastronomie, velký podporovatel a rádce, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Mgr. Marta Chytková - naše velká výpomoc a podpora, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Iveta Bílá - provozní kavárny Modré dveře, e-mail: kavarna-modredvere@sivekhotels.cz

Darujte

Darujte

Sledujte nás

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830

č. účtu: 107-1066130267/0100