Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti v regionu MAS Říčansko

FARNI CHARITA MNICHOVICE

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:
PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A AKTIVNÍHO ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI V REGIONU MAS ŘÍČANSKO

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000054
Doba realizace projektu: 1.3.2023 – 28.2.2026

Místní akční skupina Říčansko ve spolupráci s neziskovou organizací Terapeutické centrum Modré dveře, Cesta integrace a Farní charita Mnichovice zahajuje od počátku března 2023 realizaci tříletého projektu zaměřeného na zvýšení dostupnosti bezplatné psychoterapeutické a psychosociální pomoci a dluhového poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci. Bude navýšena stávající kapacita dluhových poradců a psychoterapeutů a rozšířeno spektrum jimi poskytovaných služeb. I nadále bude zajišťována potravinová a materiální pomoc pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Projekt je realizován díky finanční podpoře z fondů EU. 

Aktivity projektu: 

1. Individuální psychoterapie dětí i dospělých (realizuje Terapeutické centrum Modré dveře)

2. Párová a rodinná psychoterapie (realizuje Terapeutické centrum Modré dveře)

3. Koordinační a evaluační činnost (realizuje MAS Říčansko)

4. Terénní psychoterapie a výkon psychosociální práce (realizuje MAS Říčansko)

5. Individuální dlouhodobá práce s cílem řešit aktuální dluhovou situaci (realizuje Cesta integrace)

6. Návazná individuální práce s klienty (realizuje Cesta integrace)

7. Oddlužení (realizuje Cesta integrace)

Cílem aktivit hrazených z projektu je zvýšit kvalitu života osob v nepříznivé životní situaci a předcházet tomu, aby je jejich psychické či finanční potíže vyčlenily mimo většinovou společnost.

Veškeré služby v rámci projektu jsou poskytovány zdarma!

Cíl projektu: 

Cílem projektu je na lokální úrovni zvýšit kvalitu života cílové skupiny a celkově eliminovat problémy osob ohrožených sociálním vyloučením, předcházet sociální izolaci a podpořit funkčnost rodiny. V projektu dojde k posílení ambulantní a terénní psychoterapeutické podpory, psychosociální pomoci, poskytování dluhového poradenství a zajištění materiální a potravinové pomoci, jakožto komplexnější podpoře CS.

Tato služba bude pro osoby z CS poskytována zdarma po dobu tří let. 

Cílová skupina projektu:

Osoby ohrožené předlužeností

Osoby se zdravotním postižením

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100