Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.

Služba Sociální rehabilitace je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.

Registrační číslo projektu:  CZ.03.02.01/00/22_003/0000063
Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Realizátor projektu: Středočeský kraj
Územní způsobilost: region Střední Čechy

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu služby Sociální rehabilitace a to v ambulantní a terénní formě ve Středočeském kraji. Díky projektu dojde ke kontinuálnímu zajištění poskytování služby sociální rehabilitace a jejímu dalšímu rozvoji, čímž bude zajištěna větší dostupnost služby sociální rehabilitace osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením a to na celém území Středočeského kraje. Cílem projektu je pak zvýšit uplatnitelnost těchto osob na trhu práce.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora služeb sociální rehabilitace a to v rozsahu kapacity, která je uvedena v Síti sociálních služeb SK a tím tak zajistit dostupnost poskytování sociální služby sociální rehabilitace na území Středočeského kraje a současně zajistit její územní a kvalitativní rozvoj a to v souladu se SPRSS SK.

Dílčími cíli jsou:

  1. a) zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu v průběhu celého roku a naplnění povinnosti stanoveného minimálního počtu hodin celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách;
  2. b) podpora zajištění potřeb uživatelů sociální rehabilitace z řad cílové skupiny se zaměřením na získání, udržení a rozvoj získaných dovedností a znalostí potřebných pro setrvání či návrat do běžného života, k čemuž patří též návrat či setrvání na trhu práce apod.;
  3. c) snížení rozvoje sociálně-patologických jevů u osob z cílové skupiny na území Středočeského kraje a tím k omezení sociálního vyloučení těchto osob ze společnosti;
  4. d) zajištění stabilního financování služby sociální rehabilitace.

Cílové skupiny PROJEKTU:

  • Osoby s duševním onemocněním

Modré dveře zaměřují svou péči na osoby s duševním onemocněním ve věku od 15 do 85 let. 

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100