Modré dveřeŘíčany

Sociální aktivizace

Pro objednání nebo více informací kontaktujte Lenku Pekařovou - telefonicky na 727 864 773 nebo  emailem na lenka.pekarova@modredvere.cz nebo osobně ulice Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany.

Voláte a nikdo to nezvedá? Zavoláme Vám zpět hned, jakmile to bude možné.Nemáte motivaci?

Máte potíže v mezilidských vztazích?

Máte nízké sebevědomí?

Nevíte, co se svými emocemi?

Potřebujete si více porozumět?

Neumíte využívat volný čas?

Příliš se kontrolujete?


Pro koho je služba určena

lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu v prožívání vztahu k sobě a k druhým lidem, která jim umožní žít co nejspokojenější život v běžné společnosti a kteří:

 • mají zájem spolupracovat na svém zotavení,
 • mají zájem, schopnost a možnost službu prakticky využívat (například mají dostatek času, jsou schopni dopravit se do Terapeutického centra Modré dveře, jejich nepříznivá situace není primárně způsobena užíváním návykových látek),
 • jsou ve věku mezi 15 a 85 lety,
 • mají bydliště nebo se zdržují (např. studují, pracují) na území Středočeského kraje,
 • a kterým poskytování této služby nebylo ukončeno před méně než 6 měsíci z důvodu neplnění povinností uvedených ve smlouvě.

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech

 • rozhodování se,
 • sebepoznání,
 • vztah k sobě samému i k druhým lidem,
 • komunikace
 • motivace
 • prožívání emocí

K čemu služba povede

Zlepší se váš vztah k sobě nebo k druhým lidem. Díky tomu budete ve svém životě moci dělat to, co se vám teď nedaří, například:

 • starat se o sebe a svoji domácnost,
 • pečovat o své zdraví a bezpečí,
 • získávat peníze a hospodařit s nimi,
 • navazovat a udržovat vztahy s blízkými lidmi,
 • chodit mezi lidi,
 • trávit uspokojivě volný čas,
 • využívat veřejné služby,
 • vzdělávat se,
 • být užitečný pro druhé.

Kdy a kde službu poskytujeme

 • V prostorách Terapeutického centra Modré dveře Říčany.
 • Od pondělí do pátku od 8 do 16:30 hodin.

Co se bude ve službě dít

 • kontaktujte Lenku Pekařovou (tel.: +420 727 864 773, e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz).
 • Lenka vám vše vysvětlí, případně vám určí pracovníka, který se vám bude věnovat
 • S pracovníkem služby projednáte, s čím potřebujete pomoci a co Vám můžeme nabídnout.
 • Pracovník s vámi uzavře smlouvu o poskytování služby a naplánuje s Vámi, jak bude naše spolupráce probíhat. To trvá přibližně 2 - 4 týdny.
 • Poté můžeme začít službu poskytovat - budete se jednou týdně /či jednou za 14 dní setkávat se svým terapeutem.
 • Pokud se nedomluvíme jinak, budete se jednou týdně účastnit  podpůrného programu ve skupině lidí, kteří mají podobné obtíže jako Vy.

Kolik to bude stát

 • Za službu nebudete nic platit, ( je hrazena z veřejných finančních prostředků a z dalších zdrojů).

Potřebujete něco jiného?

 • Můžete se na nás obrátit s žádostí o pomoc s vyhledáním pro vás vhodné služby či organizace.
 • Zažíváte-li akutní potíže a potřebujete podporu ihned, či v co nejbližší době, je možné využít naše služby Krizové pomoci.
 • Pokud jsou informace příliš složité, pracovníci organizace vám poradí, zda do cílové skupiny patříte či nikoliv. V případě, že nikoliv, pomohou Vám najít pro Vás vhodné služby.

Stojíme o váš názor!

Velmi stojíme o pohled klientů a klientek, i veřejnosti na poskytované služby. Názory, či případné stížnosti vnímáme jako pro nás podstatné. Chcete-li podat stížnost zde v dokumentu najdete informace o tom, jak postupovat. Dokument naleznete také úplně dole na stránce.


Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby v Modrých dveřích je poskytovat lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu v prožívání vztahu k sobě a k druhým lidem, která jim umožní žít co nejspokojenější život.

Cílem služby je

Člověk, který lépe zvládá prožívání nároků života v běžné společnosti, a to především v těchto oblastech:
• bydlení
• péče o sebe, své zdraví a bezpečí,
• cestování v místě bydliště a jeho okolí,
• hospodaření se svými penězi,
• vedení své domácnosti a její udržování v pořádku a čistotě,
• navazování, udržování a rozvíjení vztahů s blízkými osobami a kontaktů s širším společenským prostředím
• vzdělávání podle svých potřeb a přání,
• nalezení vhodného pracovního uplatnění,
• trávení volného času podle vlastních zájmů a přání,
• vyřizování osobních záležitostí u lékaře, na úřadech, v institucích.

Zásady

 • Individuální přístup ke klientovi - uvědomujeme si, že každý člověk je jedinečný. Zohledňujeme jeho osobnost, schopnosti, dovednosti a návyky. S každým klientem hledáme způsob a míru podpory zohledňující jeho individualitu.

 • Respekt k rozhodnutí klienta - při poskytování služby se řídíme rozhodnutím klienta. Neděláme věci, které nechce. Uvědomujeme si však svoji povinnost poskytnout mu pro jeho rozhodnutí dostatek informací a to takovým způsobem, aby jim rozuměl. Podporujeme tím převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.

 • Aktivní podpora klientovi - úkolem pracovníků není dělat jen to, o co si klient řekne, ale také aktivně zjišťovat, co potřebuje ve svém životě změnit a změnu mu nabízet.

 • Podpora důstojnosti uživatele služby - ve svém jednání projevujeme klientovi úctu. Chováme se tak, abychom nesnížili jeho důstojnost. Posilujeme i jeho úctu k sobě samému. Učíme ho dbát na svůj vzhled a na své chování.

 • Respekt ke vztahům klienta - bereme ohled na rodinné zázemí klienta, prostředí, ve kterém žije, tráví volný čas nebo pracuje. Průběh služby dojednáváme tak, aby nedocházelo k neshodám mezi klientem a jeho blízkým okolím. V případě konfliktu klienta s jeho blízkými zachováváme nezaujatý postoj.

 • Nezávislost na službě a nenahrazování běžných služeb - podporujeme nezávislost klienta na službě. Její využívání je prostředkem k dosažení cílů klienta, nikoliv cílem samotným. Podporujeme ho ve využívání přirozených zdrojů pomoci, ve využívání běžných veřejně dostupných služeb, případně dalších specializovaných odborných služeb. Společně s klientem a s jeho blízkými hledáme, kdo by mu mohl pomoci s řešením jeho situace (například škola, psychiatr, úřad, volnočasové zařízení). Tyto další zdroje pomoci nenahrazujeme, ale pomáháme je zprostředkovat.

 • Zvládnutelnost změn v životě - uvědomujeme si, že uživatelé služby často nemohou dosáhnout úplné samostatnosti ve všem, co v životě dělají. Snažit se o to by leckdy bylo zbytečné a pro uživatele služby nepřiměřeně zatěžující. Proto hledáme vždy takovou míru osamostatnění, která je pro konkrétního klienta zvládnutelná. 

 • Důvěrnost informací o klientovi
  Informace o klientovi mají k dispozici pouze pracovníci, kteří je potřebují k poskytování služby.

Služba je realizována v souladu s § 66 zákona o sociálních službách (108/2006 sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100