Modré dveřeKostelec nad Černými lesy

Ceník


Klinický psycholog

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Nahlížení do zdravotní dokumentace 450 Kč / za každých započatých 30 minut
Výpis nebo kopie z dokumentace dle rozsahu 450 Kč / za každých započatých 30 minut a dále:
A4 – jednostranná kopie (ČB) – 3 Kč
A4 – oboustranná kopie (ČB) – 4 Kč
poštovné v případě zaslání dokumentů poštou
Vyhotovení zprávy z vyšetření na žádost pacienta 450 Kč / za každých započatých 30 minut


Psychoterapie hrazená klientem

Individuální psychoterapie 1000 Kč / 50 minut
Rodinná nebo párová psychoterapie 1200 Kč / 50 minut

Storno podmínky pro psychoterapii

Individuální psychoterapie - pokud se klient omluví méně než 2 pracovní dny před předpokládaným časem setkání, hradí sezení v plné výši.

Párová, rodinná psychoterapie - pokud se klient omluví méně než 5 pracovních dní před předpokládaným časem setkání, hradí sezení v plné výši.


Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace v rámci ambulance klinické psychologie Terapeutického Centra Modré dveře, z.ú.?

Žádat o nahlédnutí či pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace je možné osobně nebo poštou přímo na ambulanci klinické psychologie Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. v Kostelci nad Černými lesy nebo u vedení Centra v Kostelci n. Č. l. - Náměstí Smiřických 39.
Nejprve je nutno vyplnit příslušné žádosti (k dispozici jsou u pracovníků ambulance a nebo ke stažení zde):

Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (odkaz na formulář)

Žádost a záznam o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (odkaz na formulář)

Formuláře jsou potřebné z důvodu zákonem stanovené povinnosti zaznamenat každé nahlédnutí, pořízení výpisu či kopie do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

V případě žádosti o nahlédnutí do dokumentace s ohledem na pracovní povinnosti a provoz organizace Vám bude následně nabídnut termín osobní schůzky s příslušným klinickým psychologem (či jeho zástupcem), kdy budete moci do dokumentace za jeho přítomnosti nahlédnout a to do 30 dní od obdržené žádosti.

Výpisy nebo kopie ze zdravotní dokumentace budou vyhotoveny také v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to za poplatek dle aktuálního Ceníku placených služeb Terapeutického centra Modré dveře (v případě odesílání poštou včetně poštovného). Platbu je možné provést v hotovosti, nebo Vám bude vystavena faktura (daňový doklad).

V případě zaslání žádosti o kopii či výpisu z dokumentace pacientem či dalšími oprávněnými osobami poštou, zašle pacient či další oprávněná osoba vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem. V případě zákonného zástupce zašle zákonný zástupce úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte. V případě opatrovníka či pěstouna, přiloží úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem, pěstounem pacienta. V případě, že žádá osoba blízká, zašle kopii rodného nebo oddacího listu dokládající jeho vztah k pacientovi. U ostatních čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi (druh/družka apod.).
Kdo může nahlížet do ZD, pořizovat si výpisy či kopie?

  • Pacient
  • Zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná osoba, které byl pacient svěřen do péče rozhodnutím soudu
  • Osoby určené pacientem (zákonným zástupcem, pěstounem či jinou pečující osobou) s jejichž nahlížením pacient souhlasil. Osoba je zaznamenána v Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu.
  • Osoby určené pacientem na základě úředně ověřené plné moci k nahlížení, resp. pořizování výpisů či kopií ze ZD. Toto zmocnění zaniká úmrtím pacienta, nevyplývá-li ze znění plné moci jinak.
  • Osoby blízké* zemřelému pacientovi, jde-li o pacienta, jenž s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, nebo zemřel a během svého života nevyslovil zákaz podávat těmto osobám informace).

*) Příbuzný v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci), sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.


Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha - Hostivař
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100