Modré dveřeŘíčany

Sociální aktivizace

Pro objednání nebo více informací kontaktujte Lenku Pekařovou - telefonicky na  +420 727 864 773 nebo  emailem na lenka.pekarova@modredvere.cz nebo osobně ulice Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany.

Voláte a nikdo to nezvedá? Zavoláme Vám zpět hned, jakmile to bude možné.Nemáte motivaci?

Máte potíže v mezilidských vztazích?

Máte nízké sebevědomí?

Nevíte, co se svými emocemi?

Potřebujete si více porozumět?

Neumíte využívat volný čas?

Příliš se kontrolujete?


Tým pracovníků sociálních služeb

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Pro koho je služba určena

 • lidé s duševním onemocněním,
 • lidé s mentálním postižením,
 • kteří mají potíže ve vztahu k sobě nebo druhým lidem, které jim brání dělat některé z běžných věcí (které jiní lidé dělají),
 • kteří mají zájem aktuálně využívat naše služby a spolupracovat na svém zotavení a samostatnosti,
 • ve věku mezi 15 a 85 lety,
 • s  bydlištěm na území Středočeského kraje.

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech

 • rozhodování se,
 • sebepoznání,
 • vztah k sobě samému i k druhým lidem,
 • komunikace
 • motivace
 • prožívání emocí

K čemu služba povede

Zlepší se váš vztah k sobě nebo k druhým lidem. Díky tomu budete ve svém životě moci dělat to, co se vám teď nedaří, například:

 • starat se o sebe a svoji domácnost,
 • pečovat o své zdraví a bezpečí,
 • získávat peníze a hospodařit s nimi,
 • navazovat a udržovat vztahy s blízkými lidmi,
 • chodit mezi lidi,
 • trávit uspokojivě volný čas,
 • využívat veřejné služby,
 • vzdělávat se,
 • být užitečný pro druhé.

Kdy a kde službu poskytujeme

 • V prostorách Terapeutického centra Modré dveře Říčany.
 • Od pondělí do pátku od 8 do 16:30 hodin.

Co se bude ve službě dít

 • kontaktujte Lenku Pekařovou (tel.: +420 727 864 773, e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz).
 • Lenka vám vše vysvětlí, případně vám určí pracovníka, který se vám bude věnovat
 • S pracovníkem služby projednáte, s čím potřebujete pomoci a co Vám můžeme nabídnout.
 • Pracovník s vámi uzavře smlouvu o poskytování služby a naplánuje s Vámi, jak bude naše spolupráce probíhat. To trvá přibližně 2 - 4 týdny.
 • Poté můžeme začít službu poskytovat - budete se jednou týdně /či jednou za 14 dní setkávat se svým terapeutem.
 • Pokud se nedomluvíme jinak, budete se jednou týdně účastnit  podpůrného programu ve skupině lidí, kteří mají podobné obtíže jako Vy.

Kolik to bude stát

 • Za službu nebudete nic platit, ( je hrazena z veřejných finančních prostředků a z dalších zdrojů).

Potřebujete něco jiného?

 • Můžete se na nás obrátit s žádostí o pomoc s vyhledáním pro vás vhodné služby či organizace
 • Zažíváte-li akutní potíže a potřebujete podporu ihned, či v co nejbližší době, je možné využít naše služby Krizové pomoci.
 • Pokud jsou informace příliš složité, pracovníci organizace vám poradí, zda do cílové skupiny patříte či nikoliv. V případě, že nikoliv, pomohou Vám najít pro Vás vhodné služby.

Stojíme o váš názor!

Velmi stojíme o pohled klientů a klientek, i veřejnosti na poskytované služby. Názory, či případné stížnosti vnímáme jako pro nás podstatné. Více o nich na stránce Napište nám.


Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby  Modrých dveří je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s duševním onemocněním a s mentálním postižením ze Středočeského kraje v okruhu do 25 km od města Říčany žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, a to poskytováním podpory v získání a udržení uspokojivého prožívání vztahu k sobě a k druhým lidem.

Cíle služby

Člověk svůj vztah k sobě nebo k druhým lidem stabilně prožívá jako uspokojivý a v důsledku toho žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníka bez znevýhodnění:

 • pečuje o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny,
 • pečuje o své zdraví a bezpečí,
 • cestuje v místě bydliště a jeho okolí,
 • hospodaří s penězi,
 • vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě,
 • navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami,
 • má kontakty s širším společenským prostředím,
 • vzdělává se podle svých potřeb a přání,
 • má vhodné pracovní uplatnění nebo je jinak užitečný pro druhé,
 • tráví svůj volný čas podle vlastních zájmů a přání,
 • vyřizuje si osobní záležitosti u lékaře, na úřadech, v institucích.

Zásady

 • Individuální přístup ke klientovi - uvědomujeme si, že každý člověk je jedinečný. Zohledňujeme jeho osobnost, schopnosti, dovednosti a návyky. S každým klientem hledáme způsob a míru podpory zohledňující jeho individualitu.

 • Respekt k rozhodnutí klienta - při poskytování služby se řídíme rozhodnutím klienta. Neděláme věci, které nechce. Uvědomujeme si však svoji povinnost poskytnout mu pro jeho rozhodnutí dostatek informací a to takovým způsobem, aby jim rozuměl. Podporujeme tím převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.

 • Aktivní podpora klientovi - úkolem pracovníků není dělat jen to, o co si klient řekne, ale také aktivně zjišťovat, co potřebuje ve svém životě změnit a změnu mu nabízet.

 • Podpora důstojnosti uživatele služby - ve svém jednání projevujeme klientovi úctu. Chováme se tak, abychom nesnížili jeho důstojnost. Posilujeme i jeho úctu k sobě samému. Učíme ho dbát na svůj vzhled a na své chování.

 • Respekt ke vztahům klienta - bereme ohled na rodinné zázemí klienta, prostředí, ve kterém žije, tráví volný čas nebo pracuje. Průběh služby dojednáváme tak, aby nedocházelo k neshodám mezi klientem a jeho blízkým okolím. V případě konfliktu klienta s jeho blízkými zachováváme nezaujatý postoj.

 • Užitečnost v běžném životě - usilujeme o to, aby naše služba klientům přinášela konkrétní výsledky již v blízké budoucnosti. Nesnažíme se o získání a rozvoj dovedností samoúčelně, tedy bez potřeby uplatňovat je v běžném životě.

 • Spolupráce pro dosažení změny - aktivně působíme nejen na uživatele služby, ale i na jeho blízké nebo jiné sociální služby, s cílem dosáhnout v životě změny, o niž uživatel služby usiluje.

 • Nezávislost na službě a nenahrazování běžných služeb - podporujeme nezávislost klienta na službě. Její využívání je prostředkem k dosažení cílů klienta, nikoliv cílem samotným. Podporujeme ho ve využívání přirozených zdrojů pomoci, ve využívání běžných veřejně dostupných služeb, případně dalších specializovaných odborných služeb. Společně s klientem a s jeho blízkými hledáme, kdo by mu mohl pomoci s řešením jeho situace (například škola, psychiatr, úřad, volnočasové zařízení). Tyto další zdroje pomoci nenahrazujeme, ale pomáháme je zprostředkovat.

 • Zvládnutelnost změn v životě - uvědomujeme si, že uživatelé služby často nemohou dosáhnout úplné samostatnosti ve všem, co v životě dělají. Snažit se o to by leckdy bylo zbytečné a pro uživatele služby nepřiměřeně zatěžující. Proto hledáme vždy takovou míru osamostatnění, která je pro konkrétního klienta zvládnutelná. 

Služba je realizována v souladu s § 66 zákona o sociálních službách (108/2006 sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

Darujte

Darujte

Sledujte nás

   

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
další centra: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha - Hostivař
Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel