Modré dveřeŘíčany

Sociální rehabilitace

Formuláře potřebné pro přijetí do sociálních služeb 

Formulář přijetí do sociálních služeb

Vyjádření ošetřujícího lékaře k osobě se zájmem o sociální služby  


Pro objednání nebo více informací kontaktujte Lenku Pekařovou - telefonicky na  +420 727 864 773e-mailem na lenka.pekarova@modredvere.cz nebo osobně ulice Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany.

Voláte a nikdo to nezvedá? Zavoláme Vám zpět hned, jakmile to bude možné.


Potřebujete si najít a udržet práci?

Chcete podporu v jednání s úřady?

Potřebujete podpořit, jak pečovat o domácnost?

Chcete pomoci s finančním plánováním?

Neorientujete se v mezilidských vztazích?

Nevíte jak smysluplně trávit volný čas?

Nemůžete najít práci?

Neumíte se soustředit a plánovat?

Neumíte hospodařit s financemi?

Neumíte navazovat vztahy?

Trávíte většinu času doma?

Máte problémy s komunikací?

Nezvládáte péči o domácnost nebo její členy?

Máte diagnostikované duševní onemocnění?

Máte diagnostikované mentální postižení?


Tým pracovníků sociálních služeb

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Služba sociální rehabilitace:

 • je pro osoby s diagnostikovaným duševním onemocněním (přehled diagnoz zde)
 • je pro osoby  s lehkým a středním mentálním postižením (přehled diagnoz zde)
 • je poskytována osobám ve věku mezi 15 a 85 lety
 • je určena osobám s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje

Služba je realizována v souladu s § 70 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

Pracovníci Modrých dveří se řídí Etickým kodexem.

Garantujeme individuální přístup.

Kdy pomáhá

 • chcete být soběstační a nezávislí
 • chcete se zlepšit v péči o sebe a svou domácnost
 • chcete zlepšit svou paměť a naučit se plánovat a hospodařit s penězi
 • chcete se zlepšit v komunikaci a být mezi lidmi
 • chcete nacvičit jednání s úřady
 • chcete ukázat jak trávit volný čas
 • chcete se naučit odpočívat

Jak probíhá

 • kontaktujte Lenku Pekařovou (tel.: +420 727 864 773, e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz)
 • Lenka vám vše vysvětlí, případně vám určí pracovníka, který se vám bude věnovat
 • další postup se odvíjí od toho, jestli využijete formu ambulantní (více zde) nebo formu terénní (více zde)
 • budete potřebovat vyplněné některé formuláře (ke stažení zde nebo dole na stránce) - potřebujete-li s nimi pomoc, pomůže vám sociální pracovník
 • s pracovníkem vytvoříte individuální plán, který mapuje osobní cíle každého klienta - v průběhu spolupráce se může měnit
 • s pracovníkem domluvíte aktivity, které vám pomohou naplnit vaše cíle

Potřebujete něco jiného?

Pokud je vám méně než 15 nebo více než 85, nejste trvale hlášeni ve Středočeském kraji nebo nemáte diagnostikovanou některou z vymezených diagnóz (přehled zde), můžete se na nás obrátit s žádostí o pomoc s vyhledáním pro vás vhodné služby či organizace. Zažíváte-li akutní potíže a potřebujete podporu ihned, či v co nejbližší době, je možné využít naše služby Krizové pomoci.

Jaké aktivity služba nabízí a k čemu aktivity slouží

 • Trénink kognitivních funkcí – procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti, soustředění, prostorové představivosti. Program probíhá jak individuálně, tak ve skupině.
 • Job club – příprava na hledání zaměstnání, vyhledávání pracovních nabídek na internetu a odpovídání na ně, podpora při přípravě na výběrové řízení do zaměstnání, nácviky pracovních pohovorů apod. Program probíhá formou individuálních schůzek.
 • Nácvik sociálních dovedností – nacvičování různých sociálních situací, komunikace na úřadech, asertivita, práce se slovní zásobou, etiketa apod. Program probíhá ve skupině pod vedením pracovníka, či pracovnice organizace.
 • Nácvik kuchyňských dovedností – nacvičování dovednosti vaření a pečení, čtení z receptu, nákup a výběr surovin, práce se sporákem a jinými spotřebiči. Program probíhá ve skupině maximálně tří klientů a klientek pod vedením pracovníka, či pracovnice organizace.
 • Individuální poradenství – podpora při zvládání náročných životních situací, vyřizování osobních záležitostí (včetně možnosti doprovodu do různých institucí), edukace o nemoci.
 • Nácvik práce v kavárně Modré dveře – nacvičování úklidových činností v kavárně a dovedností obsluhy hosta, příprava na samostatnou pozici v kavárně.
 • Podpora při nácviku uklízení centra Modré dveře – nácvik uklízecích prací v centru, příprava na samostatnou pozici. Program probíhá individuálně.
 • Různé nácviky (péče o domácnost, děti, úklid, obsluha spotřebičů..) - dle zakázky klienta a společné domluvy s pracovníkem, či pracovnicí.
 • Dílny - skupinový program, v rámci něhož podporujeme klienty a klientky v jejich cílech a potřebách. Může se jednat například o rozvoj manuálních dovedností, podporu komunikace s ostatními, zvykání si na pracovní režim atp. V současné době nabízíme především práci s textilem, papírem, s hlínou, či výrobu šperků nebo proutěných výrobků.
 • Nácvik PC dovedností: podpora práce s počítačem, vytváření dokumentů ve Wordu a jiných programech, hledání na internetu aj. Program může probíhat jak individuálně, tak ve více lidech.

Co je individuální plán

Během spolupráce s naším centrem vytváříte se svým pracovníkem individuální plán, který mapuje vaše osobní cíle. Máte samozřejmě právo své cíle měnit, jakož po jistou dobu cíle přesně neznat. Tomuto procesu se říká individuální plánování a je vám při něm k dispozici vždy jeden konkrétní pracovník Modrých dveří.

Forma služby

Služby jsou poskytovány buď ambulantní nebo terénní formou.

Ambulantní forma znamená, že klienti a klientky dochází do Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. a služby využívají tam. Proces vstupu do služeb trvá zpravidla dvě až čtyři setkání a zabere zhruba 14 dnů až tři týdny (někdy méně) a to podle vzájemné domluvy schůzek. V průběhu vstupu je potřeba vyplnit některé formuláře. S jejich vyplněním Vám, v případě potřeby, pomůže konkrétní pracovník, či pracovnice centra Modré dveře.

Terénní forma znamená, že jsou služby poskytovány klientům a klientkám v jejich přirozeném prostředí, tedy buď doma, či na takovém místě, kde je služba zrovna potřebná. V rámci terénních služeb není poskytováno skupinové poradenství. Po prvním osobním nebo telefonickém kontaktu se klientům a klientkám ozve konkrétní pracovnice, nebo pracovník, kteří mohou terénní služby poskytovat. Domluví s klienty datum prvního kontaktu v terénu. Na něj zpravidla přijíždí dva naši pracovníci. Podle domluvy na tomto prvním kontaktu jsou pak služby dále poskytovány.

Pro využití terénních služeb není nutné dokládat Formulář lékaře.

Kam se obracet, když máme zavřeno (So, Ne, svátky, čas od 16:30 do 8:00)

Základní podpora - Linky důvěry pro dospělé (např. na Lince důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice na tel.: 284 016 666)

Další poskytovatelé služeb sociální rehabilitace - k nalezení na webových stránkách MPSV - hledejte pod Sociální rehabilitace (pravý sloupec skoro dole)

Stojíme o váš názor!

Velmi stojíme o pohled klientů a klientek, i veřejnosti, na poskytované služby. Názory, či případné stížnosti vnímáme jako pro nás podstatné. Více o nich na Napište nám.


Poslání

Posláním Modrých dveří je podporovat a zvyšovat soběstačnost, samostatnost a nezávislost duševně nemocných a mentálně postižených osob v oblasti ekonomické, sociální i kulturní, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností. Využíváme již osvojené návyky klientů a posilujeme je mj. nácvikem a činností běžných pro samostatný život.

Cíle služby

 • Individuální přístup k jednotlivcům, jejich potřebám a přáním
 • Vycházet ze schopností a dovedností, které klienti už mají a tyto nadále rozvíjet
 • Zajišťování programu pro obě cílové skupiny

Zásady

 • Dodržovaní partnerského vztahu s klienty
 • Osobní cíle plánované dle individuálních potřeb klientů
 • Respektování standardů kvalit sociálních služeb
 • Klient služby má právo měnit svá rozhodnutí a cíle
 • Podporujeme klienty v návratu do běžného života
 • Dodržujeme práva a povinnosti práv klientů
 • Pracovníci se řídí etickým kodexem

Okruh vymezených diagnóz

Při posuzování, jestli můžeme zájemcům služby nabídnout nebo nikoliv, hraje roli kromě věku, místa bydliště a očekávání zájemce také to, jakou diagnosu mají určenou od lékaře. V rámci ambulantních služeb se diagnosa prokazuje potvrzením od ošetřujícího lékaře. V případě terénních služeb toto potvrzení není nutné.

V rámci posuzování cílové skupiny z hlediska diagnosy mohou nastat dvě situace:

 1. A) zájemce má diagnostikovanou jednu diagnosu
 2. B) zájemce má diagnostikovány dvě a více diagnos

 

PRO SITUACI A) platí, že pracujeme s klienty a klientkami s následujícími diagnosami:

 • F20 Schizofrenie,
 • F21 Schizotypální porucha,
 • F22 Poruchy s trvalými bludy,
 • F23 Akutní a přechodné psych.s bludy,
 • F24 Indukovaná porucha s bludy,
 • F25 Schizoafektivní poruchy,
 • F28 Jiné neorganické psychotické poruchy,
 • F29 Neurčené neorganické psychozy,
 • F30 Manická fáze,
 • F31 Bipolární afektivní poruchy,
 • F32 Depresivní fáze,
 • F33 Periodická depresivní porucha,
 • F34 Perzistentní afektivní poruchy,
 • F38 Jiné afektivní poruchy,
 • F40 Fobické úzkostné poruchy,
 • F41 Jiné anxiozní poruchy,
 • F42 Obsedantní nutkavá porucha,
 • F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobivosti,
 • F44 Disociativní (konverzní) poruchy,
 • F45 Somatoformní poruchy,
 • F48 Jiné neurotické poruchy,
 • F52 Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
 • F53 Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím, nezařazené jinde spadají do cílové skupiny v případě, že klienti a klientky žádají terénní formu poskytování služeb. S ohledem na obsah této diagnostické kategorie nejsou do ambulantních služeb přijímáni.
 • F54 Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde
 • F60 Specifické poruchy osobnosti,
 • F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti,
 • F62 Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku,
 • F63 Nutkavé a impulsivní poruchy,
 • F68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých,
 • F69 Neurčená porucha osobnosti,
 • F70 Lehká mentální retardace,
 • F71 Střední mentální retardace,
 • F78 Jiná mentální retardace,
 • F84 Pervazivní vývojové poruchy, s výjimkou F84.4
 • F90 –F98 – Poruchy chování a emocí se začátkem v dětství a dospívání

 

Pokud zájemce některou z výše vymezených diagnos diagnostikovanou nemá (má diagnostikovanou jinou nemoc), pak mu pracovníci organizace pomáhají najít služby, které jsou pro zájemce vhodné.

 

PRO SITUACI B) platí, následující postupy určení, zda zájemce spadá do cílové skupiny organizace:

1) Zájemce má od lékaře diagnostikovanou diagnosu z okruhu vymezeného v bodě A) a zároveň NEMÁ diagnostikovanou ani jednu z níže uvedených:

 • F04 Organický amnestický syndrom
 • F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
 • F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkci mozku
 • F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
 • F59 Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

 

2) Zájemce má od lékaře diagnostikovanou diagnosu z okruhu vymezeného v bodě A), NEMÁ diagnostikovanou ani jednu z diagnos uvedených v bodě 1) a níže uvedené diagnosy a potíže, které z nich plynou pro klientovo fungování, NEJSOU hlavní zakázkou klienta:

 • F10 – F19
 • F50 Poruchy příjmu potravy
 • F55 Abúzus látek nezpůsobující závislosti
 • F64 Poruchy pohlavní identity
 • F65 Poruchy sexuální preference
 • F66 Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientaci
 • F82 specifická vývojová porucha motorických funkcí
 • F83 smíšený specifické vývojové poruchy
 • F88 Jiné poruchy psychického vývoje
 • F89 Neurčená porucha psychického vývoje
 • F81 specifická vývojová porucha školních dovedností

 

Pokud jsou informace příliš složité, pracovníci organizace poradí, zda do cílové skupiny organizace zájemce patří, či nikoliv. V případě, že nikoliv, pomáhají zájemci najít pro něj vhodné služby.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


ředitelka organizace -statutární zástupce:
+420 725 830 830