Modré dveřeŘíčany

Sociální rehabilitace

Pro objednání nebo více informací kontaktujte Lenku Pekařovou - telefonicky na 727 864 773e-mailem na lenka.pekarova@modredvere.cz nebo osobně ulice Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany.

Voláte a nikdo to nezvedá? Zavoláme Vám zpět hned, jakmile to bude možné.


Je pro vás těžké:

starat se o domácnost?

vyřizovat věci na úřadech?

trávit volný čas podle vašich představ?

hospodařit s penězi a nakupovat?

najít si práci?

samostatně cestovat veřejnou dopravou?


Pro koho je služba určena

Lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují podpořit v rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro žití co nejspokojenějšího života v běžné společnosti a kteří:

 • mají zájem spolupracovat na svém zotavení
 • mají zájem a možnost prakticky využívat naše služby (například mají dostatek času, neprožívají akutní ohrožení v důsledku záplavy úzkosti)
 • jsou ve věku mezi 15 a 85 lety,
 • mají bydliště nebo se zdržují (např. studují, pracují) na území Středočeského kraje a to maximálně 25 km od města Říčany
 • a kterým poskytování této služby nebylo ukončeno před méně než 6 měsíci z důvodu neplnění povinností uvedených ve smlouvě.

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech

 • péče o sebe, své zdraví a bezpečí,
 • cestování v místě bydliště a jeho okolí,
 • hospodaření se svými penězi,
 • vedení své domácnosti a její udržování v pořádku a čistotě,
 • navazování, udržování a rozvíjení vztahů s blízkými osobami a kontaktů s širším společenským prostředím
 • vzdělávání podle svých potřeba přání,
 • nalezení vhodného pracovního uplatnění,
 • trávení volného času podle vlastních zájmů a přání,
 • vyřizování osobních záležitostí u lékaře, na úřadech, v institucích.

K čemu služba povede

 • Budete ve svém životě více samostatný, nezávislý a spokojený v tom, co se Vám teď nedaří. například: se budete starat o sebe a svoji domácnost, budete se vám lépe dařit pečovat o své zdraví a bezpečí, získávat peníze a hospodařit s nimi, navazovat a udržovat vztahy s blízkými lidmi, chodit mezi lidi, trávit uspokojivě volný čas, využívat veřejné služby, vzdělávat se, být užitečný pro druhé.

Kdy a kde službu poskytujeme

 • V prostorách Terapeutického centra Modré dveře Říčany.
 • Ve Vašem běžném prostředí - například ve Vaší domácnosti, na pracovišti, v hromadné dopravě, v obchodech, u lékaře. Tedy tam, kde budete potřebné kompetence dále využívat.
 • Od pondělí do pátku od 8 do 16:30 hodin.

Co se bude ve službě dít

 • Kontaktujte Lenku Pekařovou (tel.: +420 727 864 773, e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz).
 • Lenka vám vše vysvětlí, případně Vám určí pracovníka, který se Vám bude věnovat.
 • S pracovníkem služby projednáte, s čím potřebujete pomoci a co Vám můžeme nabídnout. 
 • Pracovník s Vámi uzavře smlouvu o poskytování služby a naplánuje s Vámi, jak bude naše spolupráce probíhat. To trvá přibližně 2-4 týdny.
 • Poté můžeme začít službu poskytovat - s pracovníky služby budete nejméně jednou týdně trénovat společně naplánované - to, co se Vám teď nedaří.
 • Pokud se nedomluvíme jinak, budete dovednosti trénovat také jednou týdně ve skupině lidí, kteří mají podobné obtíže, a to v terapeutickém centru Modré dveře v Říčanech.

Kolik to bude stát

 • Za službu nebudete nic platit, (je hrazena z veřejných finančních prostředků a z dalších zdrojů).

Potřebujete něco jiného?

 • Můžete se na nás obrátit s žádostí o pomoc s vyhledáním pro vás vhodné služby či organizace. 
 • Zažíváte-li akutní potíže a potřebujete podporu ihned, či v co nejbližší době, je možné využít naše služby Krizové pomoci.
 • Pokud jsou informace příliš složité, pracovníci organizace poradí, zda do cílové skupiny služby patříte, či nikoliv. V případě, že nikoliv, pomohou Vám najít pro Vás vhodné služby.

Stojíme o váš názor!

Velmi stojíme o pohled klientů a klientek, i veřejnosti na poskytované služby. Názory, či případné stížnosti vnímáme jako pro nás podstatné. Chcete-li podat stížnost zde v dokumentu najdete informace o tom, jak postupovat. Dokument naleznete také úplně dole na stránce.


Poslání

Posláním služby sociální rehabilitace v Modrých dveřích je podporovat a rozvíjet kompetence lidí se zkušeností s duševním onemocněním, které jim umožní žít co nejspokojenější život.

Cíle služby

Člověk je více samostatný, nezávislý a spokojený v těchto oblastech života:

 • bydlení
 • péče o sebe, své zdraví a bezpečí,
 • cestování v místě bydliště a jeho okolí,
 • hospodaření se svými penězi,
 • vedení své domácnosti a její udržování v pořádku a čistotě,
 • navazování, udržování a rozvíjení vztahů s blízkými osobami a kontaktů s širším společenským prostředím
 • vzdělávání podle svých potřeba přání,
 • nalezení vhodného pracovního uplatnění,
 • trávení volného času podle vlastních zájmů a přání,
 • vyřizování osobních záležitostí u lékaře, na úřadech, v institucích.

Zásady

 • Individuální přístup ke klientovi - každý člověk je jedinečný. Zohledňujeme jeho osobnost, schopnosti, dovednosti a návyky. S každým klientem hledáme způsob a míru podpory zohledňující jeho individualitu.

 • Respekt k rozhodnutí klienta - řídíme se rozhodnutím klienta. Neděláme věci, které nechce. Uvědomujeme si však svoji povinnost poskytnout mu pro jeho rozhodnutí dostatek informací a to takovým způsobem, aby jim rozuměl. Podporujeme tím převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.

 • Aktivní podpora klientovi - úkolem pracovníků není dělat jen to, o co si klient řekne, ale také aktivně zjišťovat, co potřebuje ve svém životě změnit a změnu mu nabízet.

 • Podpora důstojnosti uživatele služby - ve svém jednání projevujeme klientovi úctu. Chováme se tak, abychom nesnížili jeho důstojnost. Posilujeme i jeho úctu k sobě samému. Učíme ho dbát na svůj vzhled a na své chování.

 • Respekt ke vztahům klienta - bereme ohled na rodinné zázemí klienta, prostředí, ve kterém žije, tráví volný čas nebo pracuje. Průběh služby dojednáváme tak, aby nedocházelo k neshodám mezi klientem a jeho blízkým okolím. V případě konfliktu klienta s jeho blízkými zachováváme nezaujatý postoj.

 • Užitečnost v běžném životě - usilujeme o to, aby naše služba klientům přinášela konkrétní výsledky již v blízké budoucnosti. Nesnažíme se o získání a rozvoj dovedností samoúčelně, tedy bez potřeby uplatňovat je v běžném životě.

 • Spolupráce pro dosažení změny - aktivně působíme nejen na uživatele služby, ale i na jeho blízké nebo jiné sociální služby, s cílem dosáhnout v životě změny, o niž uživatel služby usiluje.

 • Nezávislost na službě a nenahrazování běžných služeb - podporujeme nezávislost klienta na službě. Její využívání je prostředkem k dosažení cílů klienta, nikoliv cílem samotným. Podporujeme ho ve využívání přirozených zdrojů pomoci, ve využívání běžných veřejně dostupných služeb, případně dalších specializovaných odborných služeb. Společně s klientem a s jeho blízkými hledáme, kdo by mu mohl pomoci s řešením jeho situace (například škola, psychiatr, úřad, volnočasové zařízení). Tyto další zdroje pomoci nenahrazujeme, ale pomáháme je zprostředkovat.

 • Zvládnutelnost změn v životě - uvědomujeme si, že uživatelé služby často nemohou dosáhnout úplné samostatnosti ve všem, co v životě dělají. Snažit se o to by leckdy bylo zbytečné a pro uživatele služby nepřiměřeně zatěžující. Proto hledáme vždy takovou míru osamostatnění, která je pro konkrétního klienta zvládnutelná.

 • Respekt k fázi nemoci - uvědomujeme si, že duševní onemocnění se vyvíjí a proměňuje v čase. Respektujeme, že každý klient je podle fáze své nemoci různou měrou připraven pro změnu ve svém životě.

Kapacita

Okamžitá kapacita služby je 37 klientů.

Služba je realizována v souladu s § 70 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

Pracovníci Modrých dveří se řídí Etickým kodexem.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100