Rozvoj – Kvalita – Profesionalita

ESF MPSV
Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost s názvem:
ROZVOJ – KVALITA - PROFESIONALITA

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/15_023/0001398
Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění v oblasti kvality poskytování služeb. Důraz projektu je na standardizaci procesů a předpisů v rámci organizace, sleduje také mezioborovou diskusi v rámci transformace psychiatrické péče.
Realizovány budou aktivity, které jsou zacíleny na procesy uvnitř organizace s důrazem na mezioborovost. Projekt nejen rozvíjí samotné procesy, ale již implementuje inovativní postupy v rámci přímé práce s klienty. Součástí aktivit jsou supervize a vzdělávání.
Specifikace realizace projektu
Projekt bude rozdělen na tři fáze.
Během 1. fáze dojde k analýze současného stavu ve vztahu ke standardům sociální služby.  Na základě analýzy metodik stanoví klíčové oblasti rozvoje vnitřních dokumentů organizace.
V průběhu 2. fáze dojde k propojování standardů zákonných do standardů organizace. Po implementaci dojde k ověřování přímo v procesu sociální služby.
Během 3. fáze dojde k návrhu a tvorbě metodických dokumentů „informačních metodických bulletinů“. Pro projekt jsou stanoveny čtyři základní příjemce těchto metodických materiálů: agenda SPOD, Policii ČR, zdravotnické a sociální služby.
Po celou dobu trvání projektu budou probíhat pravidelné konzultace CS s metodikem. Součástí projektu jsou i supervize pro CS a její vzdělávání.
Klíčová aktivita projektu
1. zavedení podpůrných nástrojů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - supervize. Supervize bude naplňovat funkce rozvojové v oblasti přímé práce (případová, tématická forma supervize), v oblasti rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (týmová supervize), v oblasti rozvoje oboru sociální práce (kazuistická forma supervize).
2. zavedení rozvojových nástrojů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - vzdělávání CS. Vzdělávání bude naplňováno prostřednictvím akreditovaných programů/kurzů MPSV.
Cíl projektu
Základním cílem je rozvoj a standardizace činností v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb Terapeutického centra Modré dveře.
Dílčí cíle:
1. implementace současných inovovaných standardů do činností v sociálních službách
2. zhodnocení metodických podkladů na základě reflexe společensko-odborného pojetí sociálních služeb
3. implementování současných odborných postupů do vnitřních procesů a předpisů a směrnic v Terapeutickém centru MD, včetně inovace vnitřních metodik a předpisů
4. posílení kontrolních mechanismů (nastavení systému hodnocení sociálních služeb)
5. odborný rozvoj CS v rámci supervize a vzdělávání CS
6. navázání mezioborové a mezirezortní spolupráce v rámci metodického rozvoje
7. komunikace s ostatními subjekty v rámci mezioborové a mezirezortní spolupráce (agenda SPOD, Policie ČR, zdravotnické a sociální služby).
8. vytvoření nástroje v podobě metodických materiálů podporujících spolupráci
9. hodnocení dopadů na kvalitu poskytovaných služeb od klientů
Cílová skupina
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - Vzhledem k rozsáhlé klientele, která využívá sociální služby, je třeba podporovat rozvoj profesionality sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Rozvoj profesionality poskytovaných služeb je naplánován v rámci sociálních služeb i v rámci mezioborového přesahu.
Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100