Rozvoj – Kvalita – Profesionalita

ESF MPSV
Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost s názvem:
ROZVOJ – KVALITA - PROFESIONALITA

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/15_023/0001398
Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění v oblasti kvality poskytování služeb. Důraz projektu je na standardizaci procesů a předpisů v rámci organizace, sleduje také mezioborovou diskusi v rámci transformace psychiatrické péče.
Realizovány budou aktivity, které jsou zacíleny na procesy uvnitř organizace s důrazem na mezioborovost. Projekt nejen rozvíjí samotné procesy, ale již implementuje inovativní postupy v rámci přímé práce s klienty. Součástí aktivit jsou supervize a vzdělávání.
Specifikace realizace projektu
Projekt bude rozdělen na tři fáze.
Během 1. fáze dojde k analýze současného stavu ve vztahu ke standardům sociální služby.  Na základě analýzy metodik stanoví klíčové oblasti rozvoje vnitřních dokumentů organizace.
V průběhu 2. fáze dojde k propojování standardů zákonných do standardů organizace. Po implementaci dojde k ověřování přímo v procesu sociální služby.
Během 3. fáze dojde k návrhu a tvorbě metodických dokumentů „informačních metodických bulletinů“. Pro projekt jsou stanoveny čtyři základní příjemce těchto metodických materiálů: agenda SPOD, Policii ČR, zdravotnické a sociální služby.
Po celou dobu trvání projektu budou probíhat pravidelné konzultace CS s metodikem. Součástí projektu jsou i supervize pro CS a její vzdělávání.
Klíčová aktivita projektu
1. zavedení podpůrných nástrojů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - supervize. Supervize bude naplňovat funkce rozvojové v oblasti přímé práce (případová, tématická forma supervize), v oblasti rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (týmová supervize), v oblasti rozvoje oboru sociální práce (kazuistická forma supervize).
2. zavedení rozvojových nástrojů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - vzdělávání CS. Vzdělávání bude naplňováno prostřednictvím akreditovaných programů/kurzů MPSV.
Cíl projektu
Základním cílem je rozvoj a standardizace činností v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb Terapeutického centra Modré dveře.
Dílčí cíle:
1. implementace současných inovovaných standardů do činností v sociálních službách
2. zhodnocení metodických podkladů na základě reflexe společensko-odborného pojetí sociálních služeb
3. implementování současných odborných postupů do vnitřních procesů a předpisů a směrnic v Terapeutickém centru MD, včetně inovace vnitřních metodik a předpisů
4. posílení kontrolních mechanismů (nastavení systému hodnocení sociálních služeb)
5. odborný rozvoj CS v rámci supervize a vzdělávání CS
6. navázání mezioborové a mezirezortní spolupráce v rámci metodického rozvoje
7. komunikace s ostatními subjekty v rámci mezioborové a mezirezortní spolupráce (agenda SPOD, Policie ČR, zdravotnické a sociální služby).
8. vytvoření nástroje v podobě metodických materiálů podporujících spolupráci
9. hodnocení dopadů na kvalitu poskytovaných služeb od klientů
Cílová skupina
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - Vzhledem k rozsáhlé klientele, která využívá sociální služby, je třeba podporovat rozvoj profesionality sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Rozvoj profesionality poskytovaných služeb je naplánován v rámci sociálních služeb i v rámci mezioborového přesahu.
Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Sledujte nás

ČTETE NÁŠ BLOG?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830